Input:

49/1959 Sb., Zákon o jednotných zemědělských družstvech, platné do 31.12.1975 Archiv

č. 49/1959 Sb., Zákon o jednotných zemědělských družstvech, platné do 31.12.1975
ZÁKON
ze dne 9. července 1959
o jednotných zemědělských družstvech
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
Úvodní ustanovení
§ 1
Cílem zákona je přispívat k dalšímu upevňování a rozvoji jednotných zemědělských družstev (dále jen „družstev”) v zájmu nepřetržitého rozmachu zemědělské výroby na podkladě pokrokové vědy a techniky a rozsáhlé mechanizace při stálém zvyšování intenzity výroby, produktivity práce a snižování nákladů, v zájmu neustálého zvyšování hmotné a kulturní úrovně družstevních rolníků a všeho pracujícího lidu, postupného odstraňování podstatných rozdílů mezi městem a vesnicí a v zájmu dovršení socialistické výstavby naší vlasti a postupného přechodu ke komunistické společnosti.
ČÁST PRVNÍ
Hlavní zásady zemědělského družstevnictví
§ 2
(1)  Družstva tvoří nedílnou součást našeho socialistického zřízení.
(2)  Družstva jsou budována dobrovolným rozhodnutím jejich členů.
§ 3
(1)  V družstvu se uplatňuje družstevní demokracie, která zejména umožňuje, aby se každý člen družstva (dále jen „družstevník”) aktivně a iniciativně účastnil řízení družstevních záležitostí.
(2)  Družstevníci jako hospodáři družstva řídí sami jeho záležitosti prostřednictvím členské schůze a ostatních orgánů družstva v souladu s právními předpisy, stanovami a politickohospodářskými směrnicemi strany a vlády; usnesení a opatření družstevních orgánů jsou závazná pro družstevníky.
§ 4
Společenské vztahy v družstvu se vytvářejí a rozvíjejí na podkladě účelného spojování zájmů družstevníků, družstva a celé společnosti při podřizování dílčích zájmů zájmům celku.
§ 5
(1)  V činnosti družstva se uplatňuje zásada plánovitosti.
(2)  Družstevní orgány jsou povinny zajišťovat plánovitý rozvoj družstevní zemědělské výroby.
(3)  Plány družstva vycházejí ze státního plánu rozvoje národního hospodářství a zabezpečují jeho úkoly.
§ 6
(1)  Rozdělování výsledků hospodaření družstva se provádí v souladu se zájmy celé společnosti, družstva a družstevníků.
(2)  Každý družstevník se podílí na práci v družstvu a výsledcích společného hospodaření podle zásady „každý podle svých schopností, každému podle jeho práce”. Důsledné uplatňování této zásady je základem hmotné zainteresovanosti družstevníků i družstva na zvyšování a zlevňování zemědělské výroby.
§ 7
(1)  Družstevníci a orgány družstva jsou při veškeré své činnosti povinni ochraňovat a zvelebovat majetek v socialistickém družstevním vlastnictví a ostatní majetek užívaný družstvem.
(2)  Stát poskytuje všestrannou pomoc rozvoji a zvyšování úrovně socialistického družstevního vlastnictví.
ČÁST DRUHÁ
Vznik družstva a jeho povaha
§ 8
Vznik družstva
(1)  Družstvo vznikne dnem, kterým se ustavující schůze pracujících rolníků a ostatních zájemců o členství v družstvu usnese na založení družstva; k platnosti tohoto usnesení je třeba, aby bylo schválenou radou okresního národního výboru.
(2)  V obci se založí zpravidla jen jedno družstvo; výjimku povoluje rada okresního národního výboru po projednání s radou místního národního výboru.
§ 9
Povaha družstva
(1)  Družstvo je lidovým