Input:

č. 49/1959 Sb. rozh., Garance

č. 49/1959 Sb. rozh.
Rozhodnutím výkonného orgánu národního výboru, třeba i dodatečným, ohledně předmětu nájmu (bytu i vedlejších místností), je soud vázán.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 9. října 1958, Cz 455/58.)
Žalobkyně se domáhala vyklizení kůlny, kterou označuje jako garáž, tvrdíc, že žalovaný ji užívá bez právního důvodu.
Lidový soud v Lovosicích žalobu zamítl, poněvadž zjistil z potvrzení MNV, že předmětná kůlna byla žalovanému přidělena k uskladnění přebytečných svršků a podle výměru ONV bylo nájemné vyměřováno i z ní, takže nešlo ze strany žalovaného o užívání bezplatné ani bezdůvodné. Podle vyjádření MNV byla pak zmíněná kůlna žalovanému přidělena jako součást místností, na které se vztahoval nájemní poměr.
Krajský soud v Ústí n. L. žalobě vyhověl. K odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že zjistil, že předchůdci v nájmu bytu, který užívá žalovaný, nikdy neužívali kůlny jako příslušenství bytu, naopak, že tato kůlna byla vždy užívána žalobkyní. Z toho pak usoudil krajský soud, že uvedená kůlna nepatří k příslušenství bytu žalovaného a dodal, že nesejde ani na tom, že žalovanému byla přidělena do užívání přípisem náměstka předsedy MNV a že v tomto přípisu nelze spatřovat ani opatření podle zákona č. 111/1950 Sb. o hospodaření s některými místnostmi, poněvadž nelze přikazovat do nájmu příslušenství bytu.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozhodnutím krajského soudu byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Za platnosti zákona o hospodaření s byty č. 138/1948 Sb., jehož ustanovení je v daném případě použít – ostatně stejně jako za platnosti nového zákona o hospodaření s byty č. 67/1956 Sb. – vzniká nájemní poměr stran bytu v případech, které nejsou vyňaty z přikazovacího práva výkonného orgánu národního výboru, tím, že národní výbor přikáže pro byt nájemníka, jemuž je vlastník domu povinen byt odevzdat. Přikázáním za nájemníka vstupuje přikázaná osoba v nájemní poměr s vlastníkem domu. Nedojde-li k dohodě o podmínkách nájemní smlouvy, rozhodne ONV (§ 2