Input:

49/1958 Sb., Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Egyptskou republikou Garance

č. 49/1958 Sb., Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Egyptskou republikou
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 28. srpna 1958
o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Egyptskou republikou
Dne 19. října 1957 byla v Káhiře sjednána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Egyptskou republikou.
Vláda Dohodu schválila dne 5. března 1958. Schválení Dohody příslušnými egyptskými orgány bylo sděleno nótou ze dne 28. prosince 1957 a její schválení vládou Československé republiky bylo sděleno nótou ze dne 24. března 1956.
Podle svého článku 7 Dohoda nabyla účinnosti dnem 24. března 1958.
České znění Dohody se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů1) .
David v. r
Příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 49/1958 Sb.
DOHODA
o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Egyptskou republikou
Vláda Československé republiky a vláda Egyptské republiky,
vedeny snahou prohlubovat přátelské vztahy mezi národy obou zemí,
usilujíce o navázání užší spolupráce mezi oběma zeměmi ve všech oblastech umění, vědy, školství a výchovy, osvěty a tělesné výchovy a sportu,
rozhodly se uzavřít tuto Dohodu a zatím účelem jmenovaly svými zmocněnci:
vláda Československé republiky pana Arnošta Karpíška, mimořádného a zplnomocněného velvyslance Československé republiky v Republice egyptské,
vláda Egyptské republiky pana Alího Sabrí, ministra zahraničních věcí a. i.,
kteří vyměnivše si plné moci a shledavše je v dobré a náležité formě, dohodli se na těchto ustanoveních:
Článek 1
Obě smluvní strany si budou poskytovat vzájemnou pomoc k podpoře vědecké a umělecké spolupráce. Proto se dohodly zejména takto:
A. Obě smluvní strany budou mezi svými zeměmi, jejich ústavy a vysokými školami podporovat výměnu vysokoškolských profesorů a vědeckých pracovníků.
B. Obě smluvní strany budou usilovat o celní zvýhodnění oboustranných zásilek učebních pomůcek pro školy a laboratoře a umožní opatření takových předmětů z oblasti druhé smluvní strany.
C. Obě smluvní strany budou podporovat vydávání literárních a uměleckých děl, pořádat soutěže a udělovat ceny autorům a překladatelům, kteří pomohou