Input:

č. 49/1956 Sb. rozh. tr., Garance

č. 49/1956 Sb. rozh. tr.
Na naplnenie skutkovej podstaty trestného činu porušenia povinnosti verejného činiteľa podľa § 176 ods. 1 tr. zák. nestačí, že bola verejným činiteľom zmarené iba jedna podradná úloha, ktorá mu bola zverená, alebo že bolo zmarených viac takých úloh nepatrného významu. Postačí však, keď je zmarené splnenie hoci aj iba jednej úlohy z radu úloh mu zverených, avšak podstatnej závažnosti.
Jednočinný súbeh trestného činu porušenia povinnosti verejného činiteľa podľa § 175 tr. zák. a rozkrádania a poškodzovania národného majetku (majetku ľudového družstva) podľa § 245 tr. zák. (pokiaľ nejde o prípad § 245 ods. 4 tr. zák.) je možný.
Tiež jednočinný súbeh trestného činu porušenia povinnosti verejného činiteľa podľa § 176 tr. zák. a trestného činu poškodzovania majetku národného (alebo ľudového družstva) podľa § 246 tr. zák. je možný s výnimkou prípadu, že porušenie povinnosti verejného činiteľa z nedbanlivosti malo za následok značnú škodu na majetku národnom alebo na majetku ľudového družstva [tu by išlo iba o trestný čin podľa § 176 ods. 1, 2 písm. b) tr. zák.].
Ak verejný činiteľ koná niektorým spôsobom uvedeným v § 175 j ods. 1 písm. a), c) tr. zák. a pritom z nedbanlivosti spôsobí škodu nie nepatrnú na majetku národnom (alebo ľudového družstva), ide o jednočinný súbeh trestných činov porušenia povinnosti verejného činiteľa podľa § 175 tr. zák. a poškodzovania majetku národného (alebo ľudového družstva) podľa § 246 tr. zák., s výnimkou, že by (úmyselným) porušením povinností verejného činiteľa bola spôsobená značná škoda na majetku národnom alebo na majetku ľudového družstva [tu by išlo iba o trestný čin podľa § 175 ods. 1, 2 písm. d) tr. zák.].
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 16. marca 1956, 2 Tz 20/56.)
Ľudový súd v Rajci uznal obvineného, správcu komunálneho podniku, vinným trestným činom porušenia povinností verejného činiteľa podľa § 175 ods. 1 písm. a), c) tr. zák. Podľa odôvodnenia rozsudku sa obvinený dopustil trestného činu, ktorým bol uznaný vinným, tým, že r. 1951 a 1952 ako správca komunálneho podniku nestaral sa o riadne vedenie podniku,.čo malo za následok značné manko. Pre nedostatočný dozor obvineného neboli najmä zavčas vyplatené faktúry dodávateľom, takže komunálny podnik musel platiť značné penále. Konanie obvineného malo tiež za následok nemožnosť náležitej kontroly skladu a zašantročenie tovaru. Obvinený dal si aj vyplácať vyšší plat, než aký mu prislúchal. Tento rozsudok sa stal právoplatným.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom zrušil rozsudok ľudového súdu a tomuto súdu uložil, aby vec znova prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Obvinený bol obžalovaný, že sa dopustil jednak trestného činu rozkrádania národného majetku podľa § 245 ods. 1 tr. zák. (bez udania či podľa písm a), alebo b), alebo c)], jednak trestného činu poškodzovania národného majetku podľa § 246 tr. zák. Obžaloba nepovažovala teda obvineného za verejného činiteľa. Treba však súhlasiť s nážorom ľudového súdu, že správca komunálneho podniku je verejným činiteľom v zmysle § 75 ods. 10 tr. zák., hľadiac na § 20 a § 21 zák. č. 199/1948 Zb. o komunálnych podnikoch a §§ 32–34 vl. nar. č. 10/1948 Zb.