Input:

R 49/1956; Garance

č. 49/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Za platnosti § 44 odst. 2 vl. nař. č. 20/1955 Sb. o řízem ve věcech správních, jehož ustanovením § 52 odst. 2 č. 2 bylo zrušeno ustanovení § 30 zák. č. 138/1948 Sb. o hospodaření s byty, lze provést rozhodnutí národního výboru o vyklizení bytu i soudní exekucí.
(Rozhodnutí krajského soudu v Pardubicích z 1. listopadu 1955, 4 Co 1019/55.)
Odbor místního hospodářství rady ONV podal návrh na povolení exekuce vyklizením bytu s poukazem na to, že ani MNV ani ONV nemají exekuční orgán, který by exekuci vyklizením provedl.
Lidový soud v Chotěboři usnesením z 21. října 1955 odmítl návrh na povolení exekuce. Uvádí v odůvodnění, že jde o výkon opatření vydaného na základě zákona č. 138/1948 Sb. o hospodaření s byty, a že MNV navrhuje ve smyslu § 30 uvedeného zákona výkon rozhodnutí politickou exekucí. Uvažuje, že podle § 44 správního řádu (vládní nařízení č. 20/1955 Sb.) a § 26 vyhl. min. sprav, z 13. května 1955 č. 73 Ú. l. tvoří rozhodnutí ve věcech správních exekuční titul též pro soudní exekuci a že exekuce může být vykonána soudem, je-li to podle povahy věci účelnější. Přesto ale dospívá k závěru, že rozhodnutí MNV vydané ve věcech bytové h péče podle zákona o hospodaření s byty nejsou vykonatelná soudně, a to vzhledem k ustanovení § 30 zák. č. 138/1948 Sb., podle něhož i provádějí MNV vykonatelná rozhodnutí vydaná podle tohoto zákona vlastními orgány (obecní exekuce). Nemá-li obec takových orgánů, může MNV, jak se to stalo i v souzeném případě, navrhnout výkon rozhodnutí správní exekucí. Z toho plyne, že § 30 uvedeného zákona soudní exekuci vylučuje.
Krajský soud stížnosti vymáhajícího věřitele vyhověl, usnesení lidového soudu zrušil a vrátil mu věc k dalšímu řízení a novému rozhodnutí.
Odůvodnění:
Stěžovatel právem vytýká prvému soudu, že odmítavé rozhodnutí odůvodnil poukazem na § 30 zák. č. 138/1948 Sb., aniž vzal zřetel na to, že toto ustanovení bylo v době jeho