Input:

č. 49/1954 Sb. rozh. tr., Garance

č. 49/1954 Sb. rozh. tr.
Požitie alkoholického nápoja iba v takom množstve, že to nemá za následok zníženie schopnosti viesť motorové vozidlo, nezakladá skutkovú podstatu trestného činu opilstva podľa § 187 ods. 2 tr. zák.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove z 19. januára 1954, To 1007/53.)
Obvinený viezol na nákladnom aute trhovcov. Cestou na ich pokyn zastavil pred hostincom, kam trhovci sa išli občerstviť. S nimi zašiel do hostinca aj obvinený. Tomuto objednali trhovci polliter piva, ktoré obvinený vypil, keď potom išli ďalej boli kontrolovaní bezpečnostnými orgánmi a obvinený, ktorý viedol auto, bol vyzvaný, aby sa podrobil skúške krvi na alkohol, pri ktorej bol polhodiny, po vypití piva v krvi obvineného zistený čistý alkohol vo veľmi nepatrnom množstve.
Ľudový súd v Prešove uznal obvineného vinným trestným činom opilstva podľa § 187 ods. 2 tr. zák.
Krajský súd na odvolanie obvineného zrušil rozsudok ľudového súdu a obvineného od obžaloby oslobodil.
Z odôvodnenia:
Podľa § 187 ods. 2 tr. zák. nezakladá trestný čin opilstva púha skutočnosť, že vodič motorového vozidla, vediac, že bude také vozidlo viesť, požije alkoholický nápoj, ale skutočnosť, žeby mohol požitím takého nápoja vodič motorového vozidla ohroziť život alebo zdravie ľudí, alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.
Táto možnosť, t. j. ohrozenie života alebo zdravia ľudí, alebo značné ohrozenie majetku však nenastane pri každom požití alkoholického nápoja, ale len vtedy, keď bol požitý v takom množstve, že to má za následok zníženie schopnosti viesť motorové vozidlo následkom narušenia funkcii mozgových centier a tým aj následkom vyvolaného stavu zníženej schopnosti pozorovacej a obmedzenej sebakontroly. To jasne vyplýva aj z ustanovenia § 10 ods. 3 písm. c) vyhl. min. nár. bezp. č. 196/1953 Ú. l., podľa ktorého je vodičovi vozidla zakázané viesť vozidlo, keď je jeho schopnosť