486/2008 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, ve znění účinném k 1.1.2017

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 486/2008 Sb.
[zrušeno č. 73/2018 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2008,
kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
348/2014 Sb.
(k 31.12.2014)
mění přílohu; nové přechodné ustanovení
442/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 1 a přílohu; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 5 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 481/2008 Sb.:
§ 1
Odborné činnosti, které souvisejí se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem, a výše úplaty, kterou je oprávněn vybírat Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví za jejich zabezpečení, jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.
 
Ministr:
Ing. Říman v. r.
 
* * *
Článek II vyhl. č. 348/2014 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Přístupová práva k českým technickým normám zakoupená před nabytím účinnosti této vyhlášky zůstávají nadále v platnosti na dobu, na kterou byla zakoupena, a v rozsahu, v jakém byla zakoupena.
* * *
Článek II vyhl. č. 442/2016 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Přístupová práva k českým technickým normám zakoupená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají nadále v platnosti na dobu, na kterou byla zakoupena, a v rozsahu, v jakém byla zakoupena.
Příloha k vyhlášce č. 486/2008 Sb.
ODBORNÉ ČINNOSTI A VÝŠE ÚPLATY
 
A. Poskytnutí technické normy nebo jiné související publikace
částka v Kč
I. České technické normy nebo jiné související publikace tištěné, autorizovaný tisk à 1 strana výtisku české technické normy
 
1. do 12 stran včetně
18,-
2. do 28 stran včetně
13,-
3. do 60 stran včetně
10,-
4. do 148 stran včetně
7,-
5. nad 148 stran
3,-
II. Poskytnutí datového obsahu českých technických norem k rozmnožování a rozšiřování na základě souhlasu dle § 5 odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, à 1 strana A4
5,-
III. Další technické normy a jiné související publikace
podle licenčních podmínek, katalogu nebo ceníku dodavatele, přepočteno dle aktuálního kurzu České národní banky k datu objednávky
B. Poskytnutí přístupových práv
částka v Kč
I. K individuálnímu čtení elektronické formy českých technických norem a jiných souvisejících publikací, bez možnosti tisku, jeden přístup platný 6 měsíců
1000,-
II. K individuálnímu čtení elektronické formy českých technických norem a jiných souvisejících publikací a k jejich tisku, jeden přístup platný 6 měsíců:
 
1. tisk do 50 stran včetně
1500,-
2. tisk do 200 stran včetně
2500,-
3. tisk do 1000 stran včetně
3500,-
možnost dokoupení tiskových stran:
 
1.50 stran
500,-
2. 200 stran
1500,-
3. 1000 stran
2500,-
III. K individuálnímu čtení elektronické formy českých technických norem a jiných souvisejících publikací, bez možnosti tisku, jeden přístup platný 12 měsíců
2000,-
IV. K individuálnímu čtení elektronické formy českých technických norem a jiných souvisejících publikací a k jejich tisku, jeden přístup platný 12 měsíců:
 
1. tisk do 150 stran včetně
3000,-
2. tisk do 600 stran včetně
5000,-
3. tisk do 3000 stan včetně
7000,-
možnost dokoupení tiskových stran:
 
1. 50 stran
500,-
2. 200 stran
1500,-
 
 Nahoru