486/2005 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby, ve znění účinném k 1.4.2013

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 486/2005 Sb.
[zrušeno č. 462/2013 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 7. prosince 2005,
kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů
a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
73/2013 Sb.
(k 1.4.2013)
mění § 2 a přílohu; vkládá nový § 3a
Český telekomunikační úřad stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb. a zákona č. 361/2005 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 97 odst. 6 zákona:
§ 1
Výše nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv
Výše nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv1) (dále jen „rozhraní“) se určuje jako součet účetních odpisů2) rozhraní a nákladů vynaložených na zřízení a zabezpečení tohoto rozhraní.
§ 2
Výše nákladů na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů
(1) Výše nákladů na uchovávání provozních a lokalizačních údajů se určuje jako součet účetních odpisů2) zařízení sloužícího pro jejich uchovávání a nákladů vynaložených na zabezpečení tohoto zařízení.
(2) Výše nákladů na poskytnutí provozních a lokalizačních údajů je stanovena v části I přílohy.
(3) Pokud poskytnutí provozních a lokalizačních údajů zahrnuje několik úkonů uvedených v příloze k této vyhlášce, vyúčtují se náklady ve výši odpovídající součtu nákladů na příslušné úkony.
§ 3
Výše nákladů na poskytování informací z databáze účastníků
Výše nákladů na poskytnutí informace z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby je stanovena v části II přílohy.
§ 3a
Pro účely stanovení výše nákladů podle § 2 odst. 2 a § 3 se standardizovanou žádostí rozumí žádost v elektronické podobě ve formátu, který umožňuje její automatizované zpracování.
§ 4
Způsob úhrady nákladů
(1) Úhrada nákladů podle § 1 náleží za dobu, kdy rozhraní splňuje technické a provozní podmínky v souladu se zvláštním právním předpisem3) .
(2) Úhrada nákladů podle § 2 odst. 1 náleží za dobu, kdy zařízení pro uchovávání provozních a lokalizačních údajů je schopno poskytovat provozní a lokalizační údaje v souladu se zvláštním právním předpisem4) .
(3) V případě úhrad nákladů podle § 1 týkajících se dlouhodobého majetku pořízeného po dni účinnosti zvláštního právního předpisu3) se zasílá doklad obsahující vyúčtování (dále jen „faktura“) subjektu, na základě jehož žádosti byl dlouhodobý majetek pořízen.
(4) V případě úhrad nákladů na uchovávání provozních a lokalizačních údajů podle § 2 odst. 1 zasílá subjekt, kterému náleží úhrada nákladů, fakturu Ministerstvu vnitra.
(5) V případě úhrad nákladů na poskytování provozních a lokalizačních údajů podle § 2 odst. 2 zasílá subjekt, kterému náleží úhrada nákladů, fakturu kontaktnímu pracovišti subjektu, který uplatnil žádost o poskytnutí provozních a lokalizačních údajů.
(6) V případě úhrad nákladů podle § 3 zasílá subjekt, kterému náleží úhrada nákladů, fakturu kontaktnímu pracovišti subjektu, který uplatnil
 
 Nahoru