Input:

483/2021 Sb., Vyhláška o následcích povinného očkování Garance

č. 483/2021 Sb., Vyhláška o následcích povinného očkování
VYHLÁŠKA
ze dne 14. prosince 2021
o následcích povinného očkování
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 8 a k provedení § 3 zákona č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním:
§ 1
Následky povinného očkování spočívající v újmě na zdraví, u kterých je na základě odborného medicínského poznání pravděpodobné, že nastanou, a doba, ve které tyto následky po provedení daného povinného očkování nastanou, jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
 
Ministr:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 483/2021 Sb.
Následky povinného očkování spočívající v újmě na zdraví, u kterých je na základě odborného medicínského poznání pravděpodobné, že nastanou, a doba, ve které tyto následky po provedení daného povinného očkování nastanou
 
 
Infekční nemoci, proti nimž je ve stanovených případech povinné očkování
Následky povinného očkování
Doba, ve které následky po provedení daného povinného očkování nastanou
1.
dávivý kašel a záškrt
anafylaktický šok
do 4 hodin
brachiální neuritida (stranově příslušná)
2 až 28 dní
encefalitida
do 72 hodin
2.
tetanus
anafylaktický šok
do 4 hodin
brachiální neuritida (stranově příslušná)
2 až 28 dní
encefalitida
do 72 hodin
3.
invazivní onemocnění vyvolané původcem Haemophilus influenzae typ b
anafylaktický šok
do 4 hodin
4.
přenosná dětská obrna
anafylaktický šok
do 4 hodin
5.
virová hepatitida B
anafylaktický šok
do 4 hodin
6.
příušnice
anafylaktický šok
do 4 hodin
encefalitida
5 až 15 dní
7.
zarděnky
anafylaktický šok
do 4 hodin
encefalitida
5 až 15 dní
chronická artritida
7 až 42 dní
8.
spalničky
anafylaktický šok
do 4 hodin
encefalitida
5 až 15 dní
trombocytopenická purpura
7 až 30 dní
9.
tuberkulóza
ulcerace, abscesy, kolikvace axilárních mízních uzlin nebo fatální diseminovaná BCGitída
2 až 28 dní
10.
pneumokokové nákazy
anafylaktický šok
do 4 hodin
11.
covid-19
anafylaktický šok
do 4 hodin
myokarditida
do 14 dní
perikarditida
do 14 dní
tromboembolie
do 28 dní
imunitní trombocytopenie
do 28 dní
syndrom kapilárního úniku
do 3 dní
 
Definice následků povinného očkování
1.
Anafylaktickým šokem se pro účely této vyhlášky rozumí akutní, vážná a potenciálně smrtelná systémová porucha, cirkulační kolaps, který se vyskytuje jako jediná samostatná událost se současným zapojením 2 nebo více orgánových systémů. Příznaky začínají minuty až obvykle 4 hodiny po expozici. Smrt, pokud k ní dojde, je obvykle důsledkem zúžení až uzávěru dýchacích cest způsobených laryngeálním otokem nebo bronchospasmem a může být spojena s kardiovaskulárním kolapsem. Dalšími významnými klinickými příznaky mohou být: cyanóza, hypotenze, bradykardie, tachykardie, arytmie, edém faryngu nebo průdušnice nebo hrtanu se stridorem a chrčením.
2.
Brachiální neuritidou se pro účely této vyhlášky rozumí zánětlivé onemocnění nervů brachiálního pletence: ramene a paže. Vyznačuje se ztrátou pohyblivosti, bolestí a ztuhlostí paže a ramene.