483/2005 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje, ve znění nařízení vlády č. 418/2005 Sb.

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 483/2005 Sb.
[zrušeno č. 179/2014 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. prosince 2005,
kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje, ve znění nařízení vlády č. 418/2005 Sb.
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje, ve znění nařízení vlády č. 418/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se za slova „od 1. července 2005 do 31. prosince 2005“ vkládají slova „a od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006“.
2. V § 2 odst. 2 písm. d) se slova „kalendářnímu roku, který předchází zpracovatelskému období, ve kterém má být poskytnuta dotace“ nahrazují slovy „ , má-li být dotace poskytnuta pro zpracovatelské období roku 2005 a do 31. prosince 2005, má-li být dotace poskytnuta pro zpracovatelské období roku 2006“.
3. V § 2 odst. 2 písm. g) se za slova „Pozemkovému fondu České republiky“ vkládají slova „ , Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a.s., České konsolidační agentuře“.
4. V § 2 odst. 3 písm. c) se za slovo „žadatele“ vkládají slova „podle odstavce 2 písm. e)“.
5. V § 2 odst. 3 písm. d) se slova „je podnikatelem podle odstavce 2 písm. b)“ nahrazují slovy
 
 Nahoru