480/2004 Sb., Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění účinném k 1.7.2017

480/2004 Sb., Zákon o některých službách informační společnosti…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 480/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 29. července 2004
o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů
(zákon o některých službách informační společnosti)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 12 odst. 5 nahrazuje slova
214/2006 Sb.
(k 1.8.2006)
mění § 7
160/2007 Sb.
(k 2.7.2007)
v § 10 mění odst. 4
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 12 a § 13
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
ruší část pátou
468/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 2, § 10 odst. 4, § 11 odst. 1; vkládá nový § 10a a § 11a
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část druhou
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 11 a § 12
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
O NĚKTERÝCH SLUŽBÁCH INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských společenství1) odpovědnost a práva a povinnosti osob, které poskytují služby informační společnosti a šíří obchodní sdělení.
§ 2
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) službou informační společnosti jakákoliv služba poskytovaná elektronickými prostředky na individuální žádost uživatele podanou elektronickými prostředky, poskytovaná zpravidla za úplatu; služba je poskytnuta elektronickými prostředky, pokud je odeslána prostřednictvím sítě elektronických komunikací a
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru