Input:

48/2023 Sb., Vyhláška, kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě Garance

č. 48/2023 Sb., Vyhláška, kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě
VYHLÁŠKA
ze dne 22. února 2023,
kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 372/2022 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 24 odst. 4, § 24e odst. 6, § 24g odst. 3, § 24h odst. 9, § 24l odst. 6, § 24o odst. 5, § 24q odst. 5, § 24s odst. 6, § 24u odst. 6, § 24x odst. 6, § 25 odst. 9, § 25a odst. 5, § 25b odst. 7, § 26a odst. 8, § 26d odst. 4, § 26e odst. 4, § 26f odst. 5 a § 26i odst. 6 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  činnosti vykonávané členy posádky plavidla na plavidle,
b)  znalosti a dovednosti, které jsou předmětem zkoušky z teoretických znalostí a zkoušky z praktických dovedností pro jednotlivé funkce člena posádky plavidla, průběh provádění těchto zkoušek a způsob jejich hodnocení,
c)  dovednosti, které jsou předmětem zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení plavidla plujícího pomocí radaru, průběh provádění této zkoušky a způsob jejího hodnocení,
d)  znalosti a dovednosti, které jsou předmětem přezkoušení teoretických znalostí a praktických dovedností pro jednotlivé funkce člena posádky plavidla nebo vůdce plavidla plujícího pomocí radaru nebo plavidla, které zajišťuje pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7 000 m2, průběh tohoto přezkoušení a způsob jeho hodnocení,
e)  dovednosti, které jsou předmětem zkoušky z praktických dovedností potřebných k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících nebo činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn a jejich přezkoušení, průběh provádění této zkoušky a tohoto přezkoušení a způsob jejich hodnocení,
f)  znalosti, které jsou předmětem zkoušky z teoretických znalostí potřebných k obsluze plovoucího stroje a jejich přezkoušení, průběh provádění této zkoušky a tohoto přezkoušení a způsob jejich hodnocení,
g)  znalosti, které jsou předmětem zkoušky z teoretických znalostí potřebných k vedení malého plavidla nebo plavidla v pobřežních mořských vodách, průběh provádění této zkoušky a způsob jejího hodnocení,
h)  znalosti, které jsou předmětem přezkoušení teoretických znalostí potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla, průběh tohoto přezkoušení a způsob jeho hodnocení,
i)  dovednosti, které jsou předmětem zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla, průběh provádění této zkoušky a způsob jejího hodnocení, obsah zápisu o průběhu a výsledku této zkoušky a vzor osvědčení o jejím úspěšném složení,
j)  dovednosti, které jsou předmětem