Input:

48/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 48/2020 Sb.
ZÁKON
ze dne 29. ledna 2020,
kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 107/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 91/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 130/2014 Sb., zákona č. 157/2015 Sb. a zákona č. 152/2017 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se text „č.“ zrušuje a na konci poznámky pod čarou se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513 ze dne 9. září 2015, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.“.
2. V § 1 odst. 1 písm. d) se za slovo „stanic“ vkládají slova „a výdejních jednotek“.
3. V § 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; pohonnou hmotou nejsou kapalná aditiva, která jsou povinnou látkou nezbytnou pro provoz vozidla nebo zvláštního vozidla a doplňují se v návaznosti na palivo“.
4. V § 2 písm. b) se slovo „biomethanu“ nahrazuje slovem „biometanu“.
5. V § 2 písm. f) se slovo „něhož“ nahrazuje slovem „nichž“, za slovo „hmoty“ se vkládá slovo „pouze“ a slova „pouze pro vlastní potřebu, bezúplatné dobíjení elektrického vozidla elektřinou nebo bezúplatná výměna jeho baterie“ se zrušují.
6. V § 2 písmeno g) zní:
„g) výdejem
1. bezúplatné přemístění nebo bezúplatný převod pohonných hmot ze skladovací nádrže zpravidla do palivové nádrže vozidla, zvláštního vozidla nebo cisterny,
2. prodej pohonných hmot do palivové nádrže vozidla, zvláštního vozidla nebo cisterny výhradně za cenu jejich nákupu, pokud se nejedná o předmět podnikání a provozovatel vozidla nebo zvláštního vozidla a provozovatel čerpací stanice nebo vlastník výdejní jednotky jsou součástí téže skupiny podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty, nebo
3. bezúplatné dobíjení elektrického vozidla elektřinou nebo bezúplatná výměna jeho baterie,“.
7. V § 2 písmeno l) zní:
„l) distributorem pohonných hmot osoba, která prodává nebo je oprávněna prodávat pohonné hmoty na území České republiky, s výjimkou prodeje
1. pohonných hmot z čerpací stanice nebo dobíjecí stanice,
2. stlačeného nebo zkapalněného zemního plynu včetně biometanu, pokud je jeho prodejce držitelem platné licence na obchod s plynem podle energetického zákona,
3. elektřiny, pokud je její prodejce držitelem platné licence na obchod s elektřinou podle energetického zákona,
4. pohonných hmot, pokud je jejich prodejce vydavatelem nebo zprostředkovatelem palivové karty a pohonné hmoty byly nakoupeny z čerpací stanice prostřednictvím jím vydané nebo zprostředkované