Input:

48/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání o používání Smlouvy mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení ze 14. března 2018 Garance

č. 48/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. září 2019 bylo v Minsku podepsáno Správní ujednání o používání Smlouvy mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení ze 14. března 20181) .
Správní ujednání vstupuje v platnost na základě svého článku 15 dne 1. října 2019.
České znění Správního ujednání se vyhlašuje současně.

  
SPRÁVNÍ UJEDNANÍ
O POUŽÍVÁNÍ SMLOUVY
MEZI ČESKOU REPUBLIKOU Á BĚLORUSKOU REPUBLIKOU
O DŮCHODOVÉM ZABEZPEČENÍ ZE 14. BŘEZNA 2018
Na základě článku 14 Smlouvy mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení, podepsané v Minsku dne 14. března 2018 (dále jen „Smlouva“), Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvo práce a sociální ochrany Běloruské republiky (dále jen „příslušné úřady“) se dohodly takto:

  
ČÁST I
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

  
Článek 1
Definice pojmi
Pojmy používané v tomto správním ujednání (dále jen „Ujednání“) mají stejný význam, v jakém se používají ve Smlouvě.
Článek 2
Kompetentní instituce a styčná místa
1. Kompetentními institucemi podle článku 1 odstavce 1 bodu 3) Smlouvy jsou:
(1) v Běloruské republice:
1) úřady práce, zaměstnanosti a sociální ochrany - v oblasti přiznávání a výplaty pracovních důchodů,
2) Fond sociální ochrany obyvatelstva Ministerstva práce a sociální ochrany a jeho územní orgány - pokud jde o placení příspěvků na povinné státní sociální pojištění, financování vyplácení pracovních důchodů a vyplácení důchodů mimo Běloruskou republiku,
3) odborné zdravotně-rehabilitační komise - pokud jde o otázky lékařských vyšetření a přezkoumání;
(2) v České republice:
Česká správa sociálního zabezpečení a její územní orgány a specializované útvary ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti.
  
2. Styčnými místy podle článku 14 Smlouvy jsou určeny:
(1) v Běloruské republice: Fond sociální ochrany obyvatelstva Ministerstva práce a sociální ochrany;
(2) v České republice: Česká správa sociálního zabezpečení.
3. Kterákoli kompetentní instituce Smluvní strany, jakož i osoba, na kterou se vztahují ustanovení Smlouvy, se může obracet na kompetentní instituci druhé Smluvní strany přímo, nebo prostřednictvím styčného místa.
Článek 3
Výměna formulářů
1. Při provádění Smlouvy kompetentní instituce používají formuláře odsouhlasené Českou správou sociálního zabezpečení a Ministerstvem práce a sociální ochrany Běloruské republiky (dále jen „dohodnuté formuláře“).
2. Informace obsažené v dohodnutých formulářích, vyplněné a ověřené kompetentními institucemi, nevyžadují další potvrzující dokumenty.
  
ČÁST II
POUŽÍVANÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

  
Článek 4
Potvrzení o uplatňování právních předpisu
1. Za účelem provádění ustanovení článku 7 Smlouvy kompetentní instituce Smluvní strany, jejíž právní předpisy se vztahují na zaměstnance nebo osobu samostatně výdělečně činnou, na základě žádosti zaměstnance a (nebo) jeho zaměstnavatele nebo žádosti osoby samostatně výdělečně činné, vystaví potvrzení o uplatňování právních předpisů