Input:

48/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách Garance

č. 48/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. května 2014 byl v Havaně přijat Protokol o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách1) .
Jménem České republiky byl Protokol podepsán v Hanoji dne 3. prosince 2015.
S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Protokol ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u vlády Ruské federace, depozitáře Protokolu, dne 28. prosince 2017.
Při ratifikaci Protokolu byla učiněna následující výhrada České republiky: „Česká republika nebude vázána ustanoveními článku 11 odst. 2, článku 13 odst. 3 písm. d), článku 14 a článku 15 odst. 1 písm. a) až c) a e), odst. 2 až 4 Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanov ve znění Protokolu o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách.“
Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku III dne 18. srpna 2018 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
PROTOKOL
O PROVEDENÝCH ZMĚNÁCH V DOHODĚ O ZŘÍZENÍ MEZINÁRODNÍ INVESTIČNÍ BANKY A JEJÍCH STANOVÁCH

Vlády Bulharské republiky, Vietnamské socialistické republiky, Kubánské republiky, Mongolska, Ruské federace, Rumunska, Slovenské republiky a České republiky (dále jen „Smluvní strany“),
v souladu s článkem XII a odstavcem 1 Článku XXIV Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky (dále jen „Dohoda“) a články 29 a 30 stanov Mezinárodní investiční banky (dále jen „Stanovy“) se dohodly provést následující změny v uvedené Dohodě a Stanovách:
  
ČLÁNEK I

Dohoda (včetně Stanov; jež tvoří přílohu k Dohodě) bude doplněna a pozměněna dle textu, který je přílohou k tomuto Protokolu.
Příloha k tomuto Protokolu je jeho nedílnou součástí a představuje doplněné a pozměněné znění Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky (dále jen „Pozměněná dohoda“), spolu se (i) Zprávou o registrovaném jmění a rozdělení podílů mezi členy banky dle dodatku č. 1 k pozměněné dohodě a (ii) pozměněnými Stanovami Mezinárodní investiční banky, které tvoří dodatek č. 2 Pozměněné dohody.
  
ČLÁNEK II

Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace plní úkoly depozitáře tohoto Protokolu a Pozměněné dohody (dále jen „Depozitář“).
Ověřené vyhotovení Protokolu, včetně Pozměněné dohody, bude zasláno Depozitářem každé Smluvní straně.
  
ČLÁNEK III

Tento Protokol zůstane Smluvním stranám otevřen k podpisu.
Depozitář bude náležitě informovat ostatní Smluvní strany o podpisu tohoto Protokolu každou Smluvní stranou.
Tento Protokol a Pozměněná dohoda vstoupí v platnost za třicet dnů ode dne, kdy poslední Smluvní strana poskytne Depozitáři svůj doklad (dále jen „Doklad“) o ratifikaci, přijetí nebo schválení (v závislosti na požadavcích národního práva či vnitrostátních procesů), nezbytný pro nabytí účinnosti tohoto Protokolu a Pozměněné dohody.
Depozitář bude náležitě informovat ostatní Smluvní strany o uložení každého