48/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 29. června 2017 pozměňující pravidla 27 a 28 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/17)

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 48/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. června 2017 bylo v Haagu přijato Rozhodnutí správní rady pozměňující pravidla 27 a 28 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/17)1) .
Rozhodnutí vstoupilo v platnost na základě svého článku 3 dne 1. července 2017 a tímto dnem vstoupilo v platnost i pro Českou republiku.
Anglické znění Rozhodnutí a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍ RADY
ZE DNE 29. ČERVNA 2017
POZMĚŇUJÍCÍ PRAVIDLA 27 A 28 PROVÁDĚCÍHO PŘEDPISU K ÚMLUVĚ O UDĚLOVÁNÍ EVROPSKÝCH PATENTŮ
(CA/D 6/17)

SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ PATENTOVÉ ORGANIZACE,
s ohledem na Úmluvu o udělování evropských patentů (EPC), a zejména článek 33 odst. l(c),
na návrh prezidenta Evropského patentového úřadu,
s ohledem na stanovisko Výboru pro patentové právo,
ROZHODLA NÁSLEDOVNĚ:
  
ČLÁNEK 1

Odstavec (b) pravidla 27 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů se mění takto:
„(b) aniž by tím bylo dotčeno pravidlo 28 odst. 2, rostlin nebo zvířat, není-li technická proveditelnost vynálezu omezena na určitou odrůdu rostliny nebo plemeno zvířete;“
  
ČLÁNEK 2

Pravidlo 28 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů se mění takto:
1. Stávající text se stává odstavcem 1 (a) až (d).
2. Přidává se následující nový odstavec:
„(2) Podle článku 53 písm. (b) se evropské patenty neudělí na rostliny nebo zvířata výlučně získané v podstatě biologickým způsobem.“

  
ČLÁNEK 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dne 1. července 2017. Pravidla 27 a 28 Úmluvy o udělování evropských patentů pozměněná články 1 a 2 tohoto rozhodnutí se použijí na evropské patentové přihlášky podané tento den nebo po tomto datu, jakož i na evropské patentové přihlášky a evropské patenty, které jsou v uvedené době dosud v řízení.
V Haagu, dne 29. června 2017
Za správní radu
Předseda
Jesper KONGSTAD

Poznámky pod čarou
1Úmluva o udělování evropských patentů byla přijata v Mnichově dne 5. října 1973 a ve znění platném k 13. prosinci 2007 byla vyhlášena pod č. 86/2007 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady měnící Prováděcí předpis k Úmluvě ze dne 6. března 2008 a 21. října 2008 byla vyhlášena pod č. 10/2009 Sb. m. s.
Rozhodnutí správní rady ze dne 25. března 2009 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě (CA/D 2/09 a CA/D 3/09) a Rozhodnutí správní rady
 
 Nahoru