48/2000 Sb., Zákon o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán, ve znění účinném k 1.1.2006

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 48/2000 Sb.
[zrušeno č. 69/2006 Sb.]
ZÁKON
ze dne 1. března 2000
o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
444/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 8 odst. 7 nahrazuje slova
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Základní ustanovení
(1) Každý je povinen v souladu s tímto zákonem dodržovat mezinárodní sankce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů nebo Rady Evropské unie vůči Talibánu.
(2) Přijme-li Rada bezpečnosti Organizace spojených národů nebo Rada Evropské unie mezinárodní sankce vůči Talibánu v rozsahu nepřekračujícím ustanovení § 3 až 6 tohoto zákona, vláda může nařízením stanovit, měnit, pozastavovat, zrušovat nebo obnovovat zákazy a jiná omezení způsobem odpovídajícím rozhodnutím uvedených orgánů o těchto mezinárodních sankcích.
§ 2
Vymezení pojmů
V tomto zákoně se rozumí
a) Talibánem afghánské hnutí Talibán, které samo sebe označuje též jako Islámský emirát Afghánistán, jeho orgány a představitelé;
b) sankcionovaným subjektem Talibán;
c) sankcionovaným územím území Afghánské islámské republiky ovládané Talibánem; vláda může v závislosti na rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů nebo Rady Evropské unie stanovit nařízením, že sankcionovaným územím se v jednotlivých případech rozumí i ostatní území Afghánské islámské republiky;
d) sankcionovanou osobou
1. fyzická osoba, která je vůči Talibánu ve vztahu obdobném tomu, jaký existuje mezi státem a jeho občanem,
2. jiná fyzická osoba obvykle pobývající na sankcionovaném území, s výjimkou občanů České republiky,
3. právnická osoba či instituce se sídlem na sankcionovaném území, včetně jejích poboček či jiných organizačních složek, anebo
4. jiná osoba přímo nebo nepřímo ovládaná osobami podle bodů 1, 2 a 3;
e) českou osobou
1. Česká republika,
2. občan České republiky,
3. jiná fyzická osoba oprávněná k přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky,1)
4. právnická osoba či instituce se sídlem na území České republiky, včetně územních samosprávných celků;2)
f) zbožím jakýkoli předmět, surovina, výrobek nebo služba, s výjimkou kulturních statků, bez ohledu na to, zda je za jeho poskytnutí poskytována nějaká protihodnota;
g) sankcionovaným zbožím zboží vlastněné, držené či jinak ovládané sankcionovaným subjektem či sankcionovanou osobou;
h) českým zbožím zboží vlastněné, držené či jinak ovládané českou osobou;
i) jiným zbožím zboží, které není českým zbožím ani sankcionovaným zbožím;
j) dopravním prostředkem zařízení způsobilé zejména k přepravě osob, zavazadel, zboží anebo poštovních zásilek;
k) dopravním prostředkem sankcionovaného subjektu dopravní prostředek
1. plující pod vlajkou, imatrikulovaný, vlastněný, držený, provozovaný nebo používaný sankcionovaným subjektem nebo v jeho prospěch anebo jím jinak ovládaný, nebo
2. vlastněný, držený, provozovaný, používaný anebo jinak ovládaný sankcionovanou osobou;
l) českým dopravním prostředkem dopravní prostředek
1. plující pod vlajkou, imatrikulovaný, vlastněný, držený nebo používaný Českou republikou nebo v její prospěch anebo jí jinak ovládaný, nebo
2. vlastněný, držený, používaný anebo jinak ovládaný českou osobou;
m) jiným dopravním prostředkem dopravní prostředek, který není českým dopravním prostředkem ani dopravním prostředkem sankcionovaného subjektu;
n) kulturním statkem
 
 Nahoru