Input:

R 48/1969 (tr.); Rehabilitace soudní. Soudní rehabilitace Garance

č. 48/1969 Sb. rozh. tr.
K výkladu § 3 odst. 3 zák. č. 82/1968 Sb. o soudní rehabilitaci.
Je-li k projednání návrhu na přezkumné řízení dána příslušnost několika krajských soudů (proto, že žalovaná trestná činnost byla spáchána v obvodu několika těchto soudů - § 18 odst. 1 tr. ř.) koná přezkumné řízení ten z nich, u něhož byl podán návrh nebo jemuž byla věc postoupena nepříslušným soudem (§ 22 per analog. tr. ř.).
(Rozhodnutí zvláštního senátu Nejvyššího soudu z 29. ledna 1969, Ntdr 4/69.)
Nejvyšší soud rozhodl podle § 24 a § 22 per. analog. tr. ř. ve sporu o příslušnost, že k projednání návrhu na přezkumné řízení, podaného obviněným P, je příslušný zvláštní senát krajského soudu v Plzni.
Z odůvodnění:
Zvláštnímu senátu krajského soudu v Plzni podal obviněný P. návrh na zahájení přezkumného řízení v trestní věci býv. státního soudu, v níž byl rozsudkem uvedeného soudu z 5. prosince 1950 sp. zn. Ts I/I 115/50 ve spojení s usnesením Nejvyššího soudu z 18. dubna 1951 sp. zn. To III 37/51 odsouzen pro zločin velezrady podle § 1 odst. 1 písm. c), odst. 2 zák. č. 231/1948 Sb. k trestu odnětí svobody na patnáct let a k trestům vedlejším.
Zvláštní senát krajského soudu v Plzni postoupil návrh obviněného zvláštnímu senátu krajského soudu v Praze s tím, že podle § 3 odst. 3 zák. č. 82/1968 Sb. o soudní rehabilitaci je tento soud příslušný k projednání návrhu, protože činnost, za níž byl navrhovatel odsouzen, začala v Praze. Krajský soud v Praze rovněž již dříve projednával návrh na obnovu, podaný obviněným. Proto je zvláštní senát krajského soudu v Plzni přesvědčen, že k projednání návrhu na soudní rehabilitaci je ve smyslu § 3 odst. 3 shora cit. zákona a § 18 tr. ř. příslušný zvláštní senát krajského soudu v Praze.
Krajský soud v Praze předložil věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí sporu o příslušnost s poukazem na to, že je založena příslušnost městského, nikoliv krajského soudu v Praze.
Nejvyšší soud , který je všem třem zainteresovaným soudům společně nadřízen, zjistil a hodnotil při rozhodování podle § 24 tr. ř. tyto skutečnosti:
Podle § 3 odst. 3 zák. č. 82/1968 Sb. o soudní rehabilitaci přezkoumává rozsudky býv. státního soudu