Input:

R 48/1967; Řízení před soudem. Zastoupení Garance

č. 48/1967 Sb. rozh.
Otázka, ktorý orgán čs. štátu vzhľadom na obsah a povahu daného sporu má v mene žalovaného konať, nie je otázkou pasívnej legitimácie žalovaného; zistené nedostatky v zastúpení žalovaného majú povahu nedostatkov procesných podmienok konania.
(Rozsudok Najvyššieho súdu zo 14. decembra 1966, 6 Cz 192/66.)
Žalobu proti československému štátu - okresnému národnému výboru - odbor školstva a kultúry v D. S. domáhali sa žalobcovia náhrady v úhrnnej čiastke 7671,70 Kčs za hodiny, ktoré ako externí učitelia odučili na Poľnohospodárskej učňovskej škole v K. v čase od 4. 1. 1960 do 20. 6. 1960, ako aj náhrady za vykonané konzultácie a účasť pri záverečných učňovských skúškách.
Na základe vyjadrenia Povereníctva SNR pre školstvo a kultúru, podľa ktorého čs. štát v danom spore má zastupovať odbor školstva a kultúry KNV v Bratislave, na ktorý prešlo v zmysle uznesenia vlády č. 229/63 priame riadenie i poľnohospodárskych účňovských škôl, pokračoval okresný a krajský súd v konaní proti žalovanému čs. štátu, zastúpenému Západoslovenským KNV - odborom školstva a kultúry v Bratislave.
Uznesenie Okresného súdu v Dunajskej Strede, ktorým bolo konanie podľa § 104 ods. 1 o. s. p. zastavené pre nedostatok právomoci súdu, bolo Krajským súdom v Bratislave zrušené a vec bola vrátená okresnému súdu na ďalšie konanie a rozhodnutie.
Okresný súd v Dunajskej Strede potom čiastočne žalobe vyhovel a zaviazal žalovaný čs. štát - KNV odbor školstva a kultúry v Bratislave zaplatiť žalobcovi v prvom rade 2917,20 Kčs, žalobcovi v druhom rade 2193 Kčs - a žalobcovi v treťom rade 204 Kčs, so zákonnými úrokmi a trovami konania v čiastke 74,40 Kčs.
Krajský súd v Bratislave rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalobu R. L. a inž. P. L. zamietol, v časti dotknutej odvolaním žalobcu F. Š. rozsudok okresného súdu potvrdil. Dospel k záveru,