Input:

č. 48/1964 Sb. rozh., Garance

č. 48/1964 Sb. rozh.
Mimořádný úklid domu, prováděný zejména při adaptačních pracech v domě, při malování chodeb a schodiště atd., je nutno považovat za práce vymykající se z rámce domovnických prací; za tyto práce přísluší zvláštní odměna podle § 5 odst. 2 písm. c) vyhl. č. 630/1949 Ú l. ve znění vyhl. č. 184/1953 Ú. l.
(Rozhodnutí městského soudu v Praze z 10. března 1964, 6 Co 69/64).
Obvodní soud pro Prahu 1 zamítl žalobu, kterou se žalobkyně domáhala na žalovaném odměny za mimořádné práce, které jako domovnice byla nucena vykonávat v době provádění rozsáhlých adaptačních prací v domě. Soud zdůvodnil svoje zamítavé rozhodnutí tím, že žalobkyně byla povinna udržovat pořádek a čistotu v domě ze všech okolností a že nelze rozlišovat práce, které vynaložila v zájmu udržení čistoty a pořádku v domě při úklidu po řemeslnících; v daném případě nešlo o práce vymykající se z oboru prací domovnických a nemůže tedy žalobkyně uplatňovat nárok na zvláštní odměnu za ně.
Žalobkyně podala odvolání, v němž vytýkala soudu, že nesprávně rozhodl v tom směru, že neshledává rozdílu mezi úklidem řádným a mimořádným, neboť rozsah stavebních úprav v domě byl tak velký, že práce s ním spojené trvaly téměř 5 měsíců, že úklid, který po řemeslnících prováděla, byl úklidem zcela mimořádným, zasluhujícím si zvláštní odměny. Navrhla proto změnu rozsudku soudu a přisouzení zažalované částky ve výši 470,88 Kčs.
Městský soud v Praze rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že uznal žalovaného povinným zaplatit žalobkyni částku Kčs 300,- po srážce daně ze mzdy; co do zbytku žalobu zamítl.
Odůvodnění:
Odvolací soud v zájmu zjištění oprávněnosti uplatněného nároku žalobkyně provedl doplnění soudního řízení jejím výslechem, z něhož zjistil, že každodenně prováděla úklid v domě zametením,jednou týdně myla chodby a schodiště a utírala prach, že v době adaptací od ledna 1962 do dubna 1962, kdy se v chodbách domu provádělo lakování dveří, které byly též v chodbách oškrabovány, musila vzniklou nečistotu a prach denně uklízet, že v době od června do srpna 1962, kdy docházelo k vysekávání zdí, musila vynášet částečně i vysekané zdivo, které zedníci pouze zčásti odnesli. Dále bylo z výpovědi žalobkyně před odvolacím soudem zjištěno, že z titulu domovnictví pobírala měsíčně Kčs 227, že v této částce byla již obsažena hodnota naturálního bytu a odměněna za úklid chodníku i odměna za úklid výtahu a klíčné.
V daném případě jde o posouzení, zda je správné