Input:

č. 48/1962 Sb. rozh., Garance

č. 48/1962 Sb. rozh.
Vyšle-li JZD svého člena do melioračního družstva, zůstává vyslaný člen nadále členem vlastního JZD; po dobu výkonu prací v melioračním družstvu zůstává pojištěn stejně, jako kdyby pracoval v JZD, jehož je členem.
(Rozhodnutí krajský soud v Ostravě z 13. března, 12 Co 112/62)
Navrhovatel je členem JZD; družstvo jej od 1. 5. 1961 vyslalo na roční práci do melioračního družstva, jehož je JZD členem. Meliorační družstvo uzavřelo z navrhovatelem pracovní smlouvu. Šlo o otázku, zda navrhovatel je nemocensky pojištěn jako družstevník, anebo jako zaměstnanec.
Krajská odborová rada v Ostravě potvrdila rozhodnutí okresní odborové rady v Novém Jičíně, kterým nebylo uznáno navrhovatelovo zaměstnanecké pojištění z titulu jeho činnosti u melioračního družstva.
Okresní soud v Ostravě vyhověl opravnému prostředku navrhovatele a vyslovil, že jeho činnost u melioračního družstva zakládá jeho příslušnost k nemocenskému pojištění zaměstnaneckému. Tento závěr odůvodnil soud tím, že zaměstnání navrhovatele u melioračního družstva má všechny znaky poměru zaměstnaneckého a zakládá proto příslušnost k nemocenskému pojištění zaměstnaneckému podle § 2 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., což vylučuje nemocenské pojištění družstevníka.
Krajský soud v Ostravě rozhodnutí soudu prvního stupně změnil tak, že opravný prostředek navrhovatele zamítl.
Z odůvodnění:
Soud prvního stupně při svém uvažování nebral náležitý zřetel na ustanovení Vzorových stanov melioračních družstev, vydaných jako příloha k vyhlášce ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 108/1959 Ú. l. 1 (srov. i zák. č. 11/1955 Sb. o vodním hospodářství, ve znění zákona č. 12/1959 Sb.), na ustanovení cit. vyhlášky a k tomu se vztahující výklad ze dne 21. 5. 1960 č. 8-1960 Ústřední rady odborů, Ústřední správy nemocenského pojištění v dohodě s ministerstvem zemědělství a lesního hospodářství a Státním úřadem sociálního zabezpečení. Podle § 1 cit. vyhlášky vznik a předmět činnosti melioračních družstev, jejich orgány a působnost těchto orgánů upravují vzorové stanovy melioračních družstev uvedené v příloze cit. vyhlášky. Podle čl. I. odst. 2 těchto stanov jsou členy melioračních družstev jednotná zemědělská družstva a jiné organizace socialistického sektoru, které se dobrovolně sdružily a založily meliorační družstvo za tím účele, aby podle zásad socialistického hospodaření společnou prací a řádným využitím prostředků zřizovalo, provozovalo a udržovalo vodohospodářská díla a zařízení v zájmovém území. Podle článku VI. odst. 21 stanov všechny práce spojené s úkoly melioračního družstva obstarávají pracovníci členů družstva; při rozsáhlejších akcích, které nemohou být obstarány pracovníky členů melioračního družstva, může toto přijímat do pracovního poměru technické a administrativní síly, odborné síly k obsluze strojů, jakož i síly potřebné k obstarávání pomocných prací.
Z toho plyne, že uzavírání pracovního poměru mezi melioračním družstvem a pracovníky členů melioračního družstva je nepřípustné a že tito pracovníci mají práce v melioračním družstvu vykonávat v rámci svých pracovních vztahů a povinností, které mají vůči členské organizaci melioračního družstva, jejímiž jsou pracovníky. Uzavření