Input:

č. 48/1962 Sb. rozh. tr., Garance

č. 48/1962 Sb. rozh. tr.
Pokud odsouzený způsobil trestným činem, jehož se dopustil, z nedbalosti škodu v souvislosti s plněním povinnosti člena JZD, třetí osobě a KOR, nemohou tito poškození uplatňovat nárok na náhradu škody vůči třetí osobě, nýbrž pouze vůči JZD, které v plném rozsahu odpovídá za škodu způsobenou při výkonu zaměstnání škůdce (§ 20 a násl. zák. č. 49/1959 Sb.).
Třetí osoba může svůj nárok uplatnit pouze vůči JZD a toto pak proti svému členu podle zásad zákona č. 49/1959 Sb.
V případě, že poškozený uplatňuje v trestním řízení nárok na náhradu škody, kterou proti škůdci, tj. obžalovanému, uplatňovat nemůže, má ho soud poučit a setrvá-li na svém návrhu na přiznání náhrady škody i přes poučení soudu, musí soud vyslovit podle analogie § 44 odst. 3, § 206 odst. 4, tr. ř. usnesením, že se nepřipouští uplatňování nároku na náhradu škody v trestním řízení. V rozsudku pak o nároku na náhradu škody nerozhoduje, a to ani odkázáním poškozeného na řízení ve věcech občanskoprávních, popř. na řízení před jiným příslušným orgánem.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 26. července 1962 - 5 Tz 7/62)
Obžalovaný se dopustil trestného činu tím, že dne 30. 11. 1961 jako člen JZD hnal v odpoledních hodinách po silnici prasnici JZD, která utekla z dohledu, vběhla do jízdní dráhy motocyklistovi, který havaroval a pádem na vozovku si způsobil zranění, které si vyžádalo 5 týdnů pracovní neschopnosti.
Rozsudkem okresního soudu v Rychnově n. Kn. obžalovaný byl uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 221 tr. zák. z r. 1950 a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 3 měsíců podmíněně na 1 rok.
Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obžalovanému uložena povinnost nahradit 1805,- Kčs - KOR - správě nemocenského pojištění za vyplacení nemocenských dávek a 834,- Kčs poškozenému jako rozdíl mezi ušlým výdělkem a dávkami nemocenského pojištění za prosinec 1961 a leden 1962. Tento rozsudek nabyl právní moci.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem vyslovil porušení zákona v ustanovení § 43 odst. 2 tr. ř., a proto výrok o náhradě škody zrušil.
Z odůvodnění:
Generální prokurátor v podané stížnosti pro porušení zákona uvedl, že odsouzený jako člen JZD neodpovídá za škodu způsobenou z nedbalosti třetím osobám a tuto škodu přijímá JZD. Rovněž o regresních nárocích KOR -