Input:

48/1961 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení o poskytování některých dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení občanům, kteří se účastní přípravy k obraně Československé socialistické republiky, platné do 31.12.1979 Archiv

č. 48/1961 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení o poskytování některých dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení občanům, kteří se účastní přípravy k obraně Československé socialistické republiky, platné do 31.12.1979
[zrušeno č. 165/1979 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení
ze dne 28. dubna 1961
o poskytování některých dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení občanům, kteří se účastní přípravy k obraně Československé socialistické republiky
Ústřední rada odborů a Státní úřad sociálního zabezpečení stanoví podle § 2 odst. 3 písm. c) a podle § 9 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, a podle § 3 odst. 3 písm. c) a § 32 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení:
§ 1
Občanům, kteří se účastní přípravy k obraně Československé socialistické republiky (dále jen „účastníci“), se poskytují dávky nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení v rozsahu a za podmínek, jež jsou uvedeny v dalších ustanoveních této vyhlášky; pokud z nich nevyplývá odchylná úprava, platí pro poskytování těchto dávek obecné předpisy o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení zaměstnanců.
§ 2
(1) Příprava k obraně Československé socialistické republiky (dále jen „příprava“) zahrnuje brannou, tělesnou a zdravotnickou přípravu, přípravu k civilní obraně a ostatní potřebnou přípravu; organizují ji dobrovolné organizace, především Svaz pro spolupráci s armádou, Československý svaz tělesné výchovy, Československý červený kříž, Československý svaz požární ochrany, dále státní orgány, školy, hospodářské a jiné organizace.
(2) Za účast na přípravě se považuje účast na takové akci, která je předem organizována a označena jako příprava a je též tak prováděna.
§ 3
Z důvodu účasti na přípravě se poskytují:
1. preventivní a léčebná péče podle předpisů o ní vydaných;1)
2. z nemocenského pojištění lázeňská péče, nemocenské a pohřebné v rozsahu a za podmínek stanovených v § 4;
3. z důchodového zabezpečení dávky podle ustanovení §§ 34, 35, 37 a 38 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 41/1958 Sb. a zákona č. 17/1959 Sb. (dále jen „zákon o sociálním zabezpečení“).2)
§ 4
(1) Lázeňská péče, nemocenské a pohřebné podle této vyhlášky se poskytují, jestliže úraz, onemocnění nebo úmrtí nastalo při přípravě nebo v přímé souvislosti s ní; přímou souvislost onemocnění s účastí na přípravě ověřuje lékařská poradní komise.3)
(2) Lázeňská péče se účastníku poskytuje obdobně podle předpisů platných pro zaměstnance.
(3) Nemocenské náleží účastníku při pracovní neschopnosti, vznikla-li následkem úrazu nebo onemocnění při přípravě nebo v přímé souvislosti s ní. Poskytuje se po dobu, po kterou účastník z důvodu této pracovní neschopnosti pozbyl aspoň z podstatné části zdroje své obživy nebo po kterou se z tohoto důvodu podstatně zvýšily jeho životní náklady, a to při pracovní neschopnosti pro nemoc nejdříve od