Input:

R 48/1961 (tr.); Důkaz. Obžaloba. Předběžné projednání obžaloby. Přestupek. Vrácení věci prokurátorovi k došetření. Zastavení trestního stíhání Garance

č. 48/1961 Sb. rozh. tr.
Při předběžném projednávání obžaloby zkoumá soud, zda je věc dostatečně objasněna a zda výsledky přípravného řízení odůvodňují obžalobu [§ 197 odst. 1 písm. e) tr. ř.]. Dojde-li soud k závěru, že orgány vyšetřování opatřily již všechny dosažitelné důkazy a je-li z nich podezření proti obviněnému dostatečně odůvodněno, přičemž konečné rozhodnutí o vině odvisí od provedení a vyhodnocení těchto důkazů, je nutno obžalobu přijmout a provést hlavní líčení, v němž jedině lze důkazy provádět, tudíž také všestranně hodnotit a rozhodnout otázku viny.
Zastavit trestní stíhání z důvodu § 192 odst. 1 písm. c) tr. ř. již při předběžném projednání obžaloby je na místě (při zachování postupu podle § 201 tr. ř.) tehdy, když je důvodně dán předpoklad, že ani důkazy shromážděné vyšetřováním, i kdyby jejich věrohodnost byla v hlavním líčení potvrzena, by zřejmě nepostačovaly k usvědčení obžalovaného, takže je nepochybné, že by muselo dojít k jeho zproštění.
Při nedostatku přímých důkazů lze pachatele uznat vinným jen tehdy, je-li závěr o vině potvrzen nepřímými důkazy tak, že mu žádný z nich neodporuje a které tvoří uzavřený řetěz, v němž není takové mezery, která by připouštěla i jiný závěr.
(Rozhodnutí vyššího vojenského soudu z 28. února 1961 - To 16/61)
Vojenský obvodový prokurátor podal obžalobu na vojína H. pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák., spáchaný dne 6. října 1960 ke škodě O., pro přestupek podle § 35 a) tr. zák. spr., spáchaný 5. prosince 1960 v Č. ke škodě hostince Jednota, pro krádež podle § 247 odst. 1 tr. zák., spáchanou dne 6. prosince 1960 ke škodě K.,
na vojína P. pro přestupek podle § 35 a) tr. zák. spr. spočívající ve spolupachatelství na rozkrádání spáchaném voj. H. v hostinci Jednota v Č. a pro krádež podle § 247 odst. 1 tr. zák., spáchanou spolu s vojínem H. 6. prosince 1960, ke škodě K.
Vojenský obvodový soud po předběžném projednání této obžaloby rozhodl usnesením ze 6. ledna 1961 podle § 199 odst. 1 písm. d) tr. ř. vrátit věc prokurátoru k došetření a k náležitému objasnění věci, a to s odůvodněním, že podezření proti obviněným není dostatečně odůvodněno, ježto nebyly shromážděny postačující důkazy.
Po došetření věci podal prokurátor obžalobu znovu v původním rozsahu. Při opětovném předběžném projednání této obžaloby rozhodl soud I. stolice, že přijímá k projednání na hlavním líčení toliko obžalobu na voj. H. pro trestný čin krádeže spáchané 6. října 1960 ke škodě občana O. a pro přestupek podle § 35 a) tr. zák. spr. spáchaný v hostinci Jednota v Č. Naproti tomu rozhodl, že se podle § 199 odst. 1 písm. c) tr. ř. z důvodů § 192 odst. 1 písm. c) tr. ř. zastavuje trestní stíhání obou obviněných pro trestnou činnost, kterou měli spáchat dne 6. prosince 1960 ke škodě K. Pokud pak jde o trestní stíhání vojína P. pro zbytek žalované jeho činnosti, tj. pro spolupachatelství na přestupku rozkrádání v hostinci v Č., rozhodl soud, že se podle § 199 odst. 2 tr. ř. z důvodů § 194 tr. ř. věc postupuje veliteli jeho útvaru ke kázeňskému vyřízení.
Vyšší vojenský soud ke stížnosti, kterou