Input:

R 48/1959; Garance

č. 48/1959 Sb. rozh.
K otázce kolektivní hmotné odpovědnosti (§ 9 zák. č. 71/1958 Sb.).
Nutnost plnění zvýšených pracovních úkolů nelze přičítat podniku ke spoluvině na vzniklém manku podle § 3 odst. 2 zák. č. 71/1958 Sb.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 28. ledna 1959, 21 Co 890/58.)
Žalující národní podnik podal 15. června 1958 žalobu na kolektiv – na hmotně odpovědné zaměstnance J. B. a R. R. – na zaplacení vzniklého manka ve výši 9000 Kčs rukou společnou a nerozdílnou.
Lidový soud civilní v Praze uznal žalovaného J. B. povin' ným zaplatit žalobci částku 4500 Kčs s přísl., kdežto jinak žalobu zamítl, a to proti R. R. proto, že chybí spolehlivý důkaz o existenci schodku ke dni jejího odchodu z podniku, poněvadž inventura zjišťující schodek byla provedena až 4 měsíce po skončení pracovního poměru R. R.
Ohledně žalovaného J. B. neuznal spoluvinu podniku na schodku - 9000 Kčs, snížil však náhradu škody podle § 358 obč. zák. na polof vinu, tj. na 4500 Kčs.
Proti odsuzující části rozsudku se odvolal žalovaný J. B., kdežto jinak nabyl rozsudek právní moci.
Krajský soud rozsudek soudu první stolice potvrdil.
Odůvodnění:
Podle § 4 odst. 1 zák. č. 71/1958 Sb., o závazcích k náhradě škody způsobené zaměstnancem porušením povinností z pracovního poměru (srov. § 19 odst. 2 zák., podle něhož platí cit. ustanovení i o náhradě škody vzniklé přede dnem jeho účinnosti, pokud o ní nebylo rozhodnuto pravomocně soudem, nebo pokud nedošlo k dohodě), odpovídá zaměstnanec, který převzal písemnou smlouvou odpovědnost za svěřené hotovosti atd. k vyúčtování za vzniklý schodek. Této odpovědnosti se zprostí zcela, popř. zčásti, jestliže prokáže, že schodek vznikl zcela, popř. zčásti, bez jeho zavinění, zejména tím, že vedení podniku nevytvořilo pracovní podmínky, které by zaměstnanci umožnily správný výkon jeho povinností.
Žalovaný sám nemůže uvést, jakým způsobem ke schodku 9000 Kčs za 18.000 kusů cigaret došlo, domnívá se jen, že se tak mohlo stát tím, že vydal omylem na místě 18.000 cigaret ze skladu 36.000 cigaret do prodejny F. S. Tím ovšem není podán důkaz o tom, že ke schodku došlo bez jeho viny. Je právě podstatou a smyslem hmotné odpovědnosti za vyúčtování svěřených hodnot, jak je zákonem upravena, že hmotně odpovědný pracovník odpovídá za škodu vzniklou schodkem na svěřených hodnotách i v případě, kde nelze zjistit, jak ke škodě došlo, pokud právě nedokáže, že schodek vznikl bez jeho zavinění.
Bylo zjištěno, že je vyloučeno, aby ke ztrátě 18.000 kusů cigaret ve skladě bylo došlo krádeží a sám odvolatel se domnívá, že ke schodku došlo v důsledku převodkové chyby, ježto F. S. bylo dodáno cigaret za 18.000 Kčs, převodka však zněla toliko na polovinu, tj. na cigarety v hodnotě 9000 Kčs. I když lze připustit, že ve skladu byly obtížné pracovní podmínky a že zejména v době před Spartakiádou bylo třeba krajního pracovního vypětí, aby všechny pracovní úkoly byly zdolány, nelze v tom spatřovat zavinění žalujícího podniku pro nevytvoření pracovních podmínek umožňujících zaměstnanci řádný pracovní výkon. Bylo zjištěno, že personální obsazení skladu se opíralo o vykázaný obrat, že ne zcela vyhovující pracoviště nelišilo se v tom směru nijak od podmínek obvyklých na jiných podobných