Input:

48/1958 Sb., Vládní nařízení o úpravě pensijních nároků založených na závazcích rozpočtových a hospodářských organisací, platné do 30.6.1964 Archiv

č. 48/1958 Sb., Vládní nařízení o úpravě pensijních nároků založených na závazcích rozpočtových a hospodářských organisací, platné do 30.6.1964
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. srpna 1958
o úpravě penzijních nároků založených na závazcích rozpočtových a hospodářských organizací
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 87 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení (dále jen „zákon”):
§ 1
Všeobecná ustanovení
Penzijními nároky podle tohoto nařízení se rozumějí:
a)  penzijní nároky náležející zaměstnancům ze smluvního závazku zaměstnavatele, čítajíc v to i penzijní nároky bývalých zaměstnanců na zabraném nebo konfiskovaném majetku zemědělském, pokud tyto nároky nebyly upraveny zvláštními předpisy (dále jen „smluvní penzijní nároky”),
b)  penzijní nároky z důvodu náhrady škody, která byla zaměstnancům způsobena na nárocích z důchodového zabezpečení (pojištění) tím, že zaměstnavatel nedodržel předpisy o sociálním pojištění (dále jen „náhradní penzijní nároky”), pokud jsou z těchto penzijních nároků zavázány rozpočtové organizace anebo hospodářské organizace státního nebo družstevního socialistického sektoru (dále jen „organizace”).
§ 2
(1)  Státní úřad sociálního zabezpečení vypořádá penzijní nároky uvedené v § 1, pokud byly organizací uznány nebo pokud byly pravomocně určeny soudem; vypořádá je podle stavu ke dni 1. října 1958 v rozsahu a za podmínek stanovených v dalších ustanoveních tohoto nařízení.
(2)  Státní úřad sociálního zabezpečení může odmítnout vypořádání penzijních nároků právně nepodložených nebo nedostatečně prokázaných, i když byly organizací uznány.
(3)  Penzijní nároky, pokud převyšují rozsah stanovený v tomto nařízení, jakož i penzijní nároky, které Státní úřad sociálního zabezpečení odmítne vypořádat (odstavec 2), zanikají.
(4)  Penzijní nároky převzaté k vypořádání Státním úřadem sociálního zabezpečení a příslušející osobám, na které se vztahuje § 1, jakož i pozůstalým po těchto osobách, mohou komise sociálního zabezpečení rad okresních národních výborů upravit za týchž podmínek a ve stejném rozsahu, jako mohou upravit důchod ze sociálního zabezpečení podle čl. IV zákona č. 41/1958 Sb., o některých změnách v sociálním zabezpečení, nebo podle zákona č. 40/1958 Sb., o úpravě důchodů některých odsouzených osob.
Smluvní penzijní nároky
§ 3
(1)  Ze smluvních penzijních nároků se zachovávají
a)  nároky na důchod starobní a invalidní,
b)  nároky na důchod vdovský a sirotčí, jestliže tyto důchody byly přiznány anebo podmínky pro jejich přiznání byly splněny již před 1. říjnem 1958; Státní úřad sociálního zabezpečení může však při vypořádání smluvních penzijních nároků přiznat z důvodů hodných zvláštního zřetele vdovské a sirotčí důchody i v případech, v nichž podmínky pro jejich přiznání se splnily až po 30. září 1958.
(2)  Smluvní penzijní nároky se zachovávají až do výše
a)  250 Kčs měsíčně, jde-li o starobní nebo invalidní důchod,
b)  125 Kčs měsíčně, jde-li o vdovský důchod nebo o důchod oboustranně osiřelého dítěte,
c)  62,50 Kčs měsíčně, jde-li o důchod jednostranně osiřelého dítěte; naturální požitky se přitom