Input:

č. 48/1957 Sb. rozh. tr., Garance

č. 48/1957 Sb. rozh. tr.
Pro posouzení, zda u pronesených výroků jde o trestný čin pobuřování podle § 81 tr. zák., je zejména rozodující, zda pachatel pronesl výroky, jimiž se snažil vyvolat nepřátelskou náladu proti objektům uvedeným a chráněným v ustanovení § 81 odst. 1 tr. zák. Není tedy rozhodující, zda pronesený výrok skutečně v daném případě v posluchačích vyvolal nepříznivou náladu proti uvedeným objektům.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 18. dubna 1957,1 Tz 59/57.)
Obviněný, vedoucí střediska výstavby JZD, v kanceláři střediska v přítomnosti spoluzaměstnanců hanobil Sovětský svaz a v souvislosti s tím i sekretariáty KSČ, jejich zaměstnance a snižoval veřejnou činnost těchto zaměstnanců.
Lidový soud v Kadani uznal obviněného vinným jednak trestným činem hanobení spojeneckého státu podle § 125 písm. a) tr. zák. (pro výroky namířené proti SSSR), jednak trestným činem pobuřování podlé § 81 odst. 1 tr. zák. (proto, že obviněný napadl sekretariáty KSČ a jejich zaměstnance, jakož i jejich práci).
Krajský soud v Karlových Varech k odvolání okresního prokurátora zrušil rozsudek lidového soudu ve výroku o vině trestným činem pobuřování podle § 81 odst. 1 tr. zák. a ve výroku o trestu a obviněnému vyměřil nový trest.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu zrušil rozsudek krajského soudu, pokud jím byl zrušen rozsudek lidového soudu ve výroku o vině trestným činem pobuřování podle § 81 odst. 1 tr. zák. a ve výroku o trestu a krajskému soudu uložil, aby v mezích zrušení o věci znovu jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Předseda nejvyššího soudu ve stížnosti pro porušení zákona uvedl, že krajský soud pochybil, když v jednání obžalovaného neshledal též trestný čin podle § 81 tr. zák.
Nejvyšší soud shledal, že byl porušen zákon.
Krajský soud při rozhodování o odvolání vycházel ze skutkového stavu zjištěného lidovým soudem.
Krajský soud však pochybil, když dospěl k závěru, že výroky obviněného nejsou takového rázu, aby byly způsobilé vyvolat u posluchačů nepřátelskou náladu proti základům republiky, neboť podle smyslu zjištěných výroků v jejich souvislosti lze bezpečně soudit na to, že obviněný holvořil znevažujícím způsobem o našem spojenci Sovětském svazu a proto podřazením jeho výroků pod trestný čin podle § 125 písm. a) tr. zák. je zjištěné jednání po právní stránce náležitě zhodnoceno. Krajský soud dospěl k přesvědčení, že v jednání obviněného v tomto směru není dán trestný čin pobuřování podle § 81 odst. 1 písm. a) tr. zák., poněvadž jednání obžalovaného nesměřovalo proti samostatnosti republiky, lidovědemokratickému zřízení nebo proti vymoženostem pracujícího lidu dosaženým při výstavbě