Input:

č. 48/1957 Sb. rozh. obč., Garance

č. 48/1957 Sb. rozh. obč.
Dlužník nemůže uplatnit námitkami podle § 441 o. s. ř. proti exekuci okolnost, že mu v původním řízení, z něhož vzešel exekuční titul; byl bez zákonného předpokladu ustanoven opatrovník podie § 52 o. s. ř. a s ním řízení provedeno.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 15. května 1956, 7 Co 225/56.)
Lidový soud civilní v Ostravě vyhověl námitkám dlužníka proti exekuci na plat a prohlásil exekuci za nepřípustnou, když podle provedených důkazů dospěl k závěru, že dlužníku byla v řízení, z něhož vzešel exekuční titul, nezákonným způsobem odňata možnost jednat před soudem tím, že mu byl ustanoven procesním soudem opatrovník, ačkoli pro to nebylo zákonného podladu; dlužník v té době vykonával základní vojenskou službu, takže nelze říci, že jeho pobyt byl neznámý.
Vymáhající věřitel vytýká opravným prostředkem, že dlužníku byl procesním soudem právem ustanoven opatrovník, poněvadž přes veškeré pokusy o vypátrání jeho pobytu se to nepodařilo, takže postup procesního soudu je v naprostém souladu se zákonem, t. j. ustanovením §§ 51, 52 o. s. ř. Rozhodující prý je, že pobyt dlužníka nebyl znám procesnímu soudu a žalobci a že veškeré pokusy o vypátrání zůstaly marné.
Krajský soud po přezkoumání věci došel k závěru, že stížnost vymáhajícího věřitele je důvodná a zrušil proto rozhodnutí lidového soudu a vrátil mu věc k dalšímu řízení a novému rozhodnutí.
Odůvodnění:
V daném případe jde o to, lze-li uplatnit námitkami proti exekuci okolnost, že žalovanému byla v řízení, z něhož vyšel exekuční titul, odňata možnost jednat před soudem tím, že mu byl ustanoven podle § 52 o. s. ř. opatrovník, ačkoliv zákonný předpoklad, neznámý pobyt žalovaného, nebyl dán. Lidový soud odpověděl na tuto otázku kladně, avšak tento jeho názor není v souladu se zákonem.
Usnesení soudu o doručení veřejnou vyhláškou podle § 51 o. s. ř. a o ustanovení opatrovníka podle § 52 o. s. ř. se týkají toliko vedení řízení, kterými není soud vázán, a proti nimž není