Input:

č. 48/1956 Sb. rozh. tr., Garance

č. 48/1956 Sb. rozh. tr.
K výkladu ustanovení § 192 tr. zák. (obecné ohrožení).
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 2. března 1956, 1 Tz 334/55.)
Obviněný byl žalován, že jako ředitel závodu ČKD zanedbal své povinnosti při uskladnění kyanidu sodného, takže tento prudký jed se dostal do potoka a způsobil hromadné uhynutí ryb (10.290 kusů pstruhů v úhrnné váze 379 kg) ke škodě rybářského spolku se škodou 6.346 Kčs a že tímto jednáním se dopustil trestného činu obecného ohrožení (z nedbalosti) podle § 192 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák.
Lidový soud v Jilemnici trestní stíhání obviněného zastavil podle § 166 odst. 1 písm. b) tr. ř. vzhledem k ustanovení čl. VI č. 1 amnestijného rozhodnutí presidenta republiky z 9. května 1955. Své rozhodnutí lidový soud odůvodnil tím, že v jednání obviněného neshledal skutkovou podstatu trestného činu obecného ohrožení podle § 192 tr. zák., protože v daném případě význam ohrožených a usmrcených ryb v potoce nepředstavuje nebezpečí škody velkého rozsahu ve smyslu § 190 odst. 1 tr. zák. Shledal však v jednání obviněného trestný čin poškozování národního majetku podle § 246 tr. zák. Než vzhledem k tomu, že byl spáchán před cit. amn. rozh., podléhá, hledíc k trestní sazbě, abolici.
Krajský soud v Liberci zamítl stížnost okresního prokurátora, připojiv se k odůvodnění, které uvedl ve svém usnesení lidový soud.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil usnesení krajského soudu a tomuto soudu uložil, aby věc znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Generální prokurátor ve stížnosti pro porušení zákona, ve které navrhl zároveň nápravu vadného usnesení krajského soudu (§ 218 odst. 2 tr. ř.) uvedl, že krajský soud posoudil věc právně mylně. Trestný čin podle § 192 tr. zák. je podle stížnosti pro porušení zákona deliktem ohrožovacím. Znakem obecného ohrožení je nebezpečí škody velkého rozsahu na cizím majetku. V daném případě to bylo ohrožení neurčitého množství ryb, tedy nebezpečí škody velkého rozsahu na cizím majetku. K naplnění skutkové podstaty trestného činu podle § 192 tr. zák. pak podle stížnosti pro porušení zákona stačí, že došlo k takovému ohrožení. K takovému ohrožení skutečně došlo a vznikla i skutečná škoda na majetku lidového družstva, a to ve výši 6.346 Kčs. Rybářství je při tom důležitou a významnou složkou prvovýroby v našem národním hospodářství, což je také zdůrazněno zákonem o rybářství č. 62/1952 Sb. Obviněný svým nedbalým jednáním jako ředitel závodu porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho funkce. Má proto zjištěné trestné jednání po názoru stížnosti pro porušení zákona všechny zákonné znaky v ustanovení § 192 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. uvedené a nikoli jen zákonné znaky uvedené, v § 246 tr. zák.
Stížnost pro porušení zákona je v podstatě důvodná.
Oba soudy dospěly k názoru, že nedbalým jednáním obviněného bylo otráveno