Input:

R 48/1955; Garance

č. 48/1955 Sb. rozh. obÄŤ.
Manžel, který (se souhlasem druhého manžela) osvojil dítě, nemůže zastoupit dítě v řízení o osvojení dítěte druhým manželem. V takovém případě zastoupí dítě opatrovník ustanovený soudem.
Odpor matky, která dala souhlas k osvojení jedním manželem, není na překážku osvojení dítěte druhým manželem.
(Rozhodnutí krajského soudu v Čes. Budějovicích z 18. prosince 1954, 6 Co 641/54.)
V r. 1947 osvojil manžel nezl. dítě nar. r. 1946. Matka dítěte, jehož otec zemřel, s uzavřením adopční smlouvy souhlasila. Manželka osvojitele nemohla tehdy dítě osvojit současně se svým manželem, poněvadž jí nebylo ještě 40 let a nesplňovala tak podmínku § 1 odst. 2 tehdy platného zákona č. 55/1928 Sb., o osvojení. V roce 1954 požádala manželka osvojitele, aby soud vyslovil, že dítě je i jejím osvojencem, takže se stává společným osvojencem obou manželů.
Lidový soud ve Strakonicích osvojení vyslovil. Před rozhodnutím vyslechl manžele žadatelky (osvojitele) jakožto zákonného zástupce dítěte, který k osvojení dítěte svou manželkou dal souhlas. Matka dítěte, kterou soud rovněž podle § 265 o. s. ř. vyslechl, souhlas odepřela, a to – jak udala – proto, že prý jí svého času bylo vytýkáno, že dítě prodala. Jinak však matka dítěte připustila, že dítě je u osvojitelů dobře zaopatřeno. Lidový soud nepovažoval projev matky za rozhodný, ježto v důsledku osvojení se stal zákonným zástupcem dítěte osvojitel a je proto jen jeho souhlas podle § 66 zák. Q právu rod. rozhodující.
Krajský soud, jemuž byla věc předložena k rozhodnutí o stížnosti matky dítěte, uložil soudu prvé stolice, aby ustanovil dítěti kolisního opatrovníka a vyslechl ho o tom, zda s navrženým osvojením souhlasí. Když se tak stalo a opatrovník s osvojením souhlasil, krajský soud usnesení soudu prvé stolice potvrdil.
Z odůvodnění:
Protože osvojitel – nynější to zákonný zástupce nezl. dítěte – je manželem navrhovatelky a jde o to, aby dítě bylo nyní osvojeno jako společné dítě obou manželů, má krajský soud za to, že v tomto řízení nemůže dítě zastoupit jako zákonný zástupce ve smyslu § 66 odst. 2 zák. o právu rod., protože se tu jeho zájem manžela navrhovatelky střetá se zájmem zákonného zástupce nezl. dítěte (§ 57 odst. 2, § 68 zák. o právu rod.). Je proto nutno, aby dítěti byl pro toto řízení ustanoven kolisní opatrovník podle § 57 odst. 5 zák. o právu rod. Byl proto k poukazu krajského soudu takový opatrovník ustanoven. Opatrovník dosavadní řízení schválil (§ 27 odst. 2 o. s. ř.) a k osvojení dal souhlas (§ 66 odst. 2 zák. o právu rod.).
Matka nezletilé, která byla slyšena podle § 265 o. s. ř., nesouhlasila s osvojením a odůvodnila to tím, že chce dítě vychovávat sama, protože jí bylo vytýkáno, že je prodala.
Již soud