Input:

479/2009 Sb., Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění účinném k 1.7.2014 Archiv

č. 479/2009 Sb.
[zrušeno č. 309/2014 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. prosince 2009
o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
369/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 1, § 2, § 3 a přílohu č. 2; ruší § 4; nová přechodná ustanovení
369/2010 Sb.
(k 1.7.2011)
v příloze č. 3 mění bod 2
264/2012 Sb.
(k 1.8.2012)
mění přílohu č. 2
448/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění přílohy; nové přechodné ustanovení
400/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění přílohy; nové přechodné ustanovení
117/2014 Sb.
(k 1.7.2014)
mění přílohu č. 2; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) (dále jen „předpis Evropské unie“) některé podmínky pro poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova2) (dále jen „dotace“) Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „Fond“) za účelem snížení nebo vyloučení dotací z důvodu porušení podmíněnosti3) .
§ 2
Postup vyhodnocení zpráv o kontrole
(1) Fond nejprve vyhodnotí zprávy o kontrole4) za každý akt7) v oblastech řízení5) , popřípadě každý standard v oblasti dobrý zemědělský a environmentální stav6) postupem stanoveným v odstavci 3.
(2) Jestliže Fond ukončil vyhodnocení podle odstavce 1, vypočte souhrnné procentické snížení dotace postupem stanoveným v § 3 odst. 1 a 2 za každou oblast řízení a za oblast dobrý zemědělský a environmentální stav.
(3) Fond při vyhodnocení zpráv o kontrole sčítá míru porušení každého kontrolovaného požadavku podle předpisu Evropské unie za účelem stanovení celkové míry porušení za každý akt v oblastech řízení. Dále sčítá míru porušení za všechny zprávy o kontrole příslušného aktu, popřípadě standardu v rámci oblasti dobrý zemědělský a environmentální stav. Je-li v rámci aktu v příslušné oblasti řízení, popřípadě v rámci oblasti dobrý zemědělský a environmentální stav více zpráv o kontrole s porušením stejného požadavku, popřípadě standardu za příslušný kalendářní rok, pro stanovení celkové míry porušení za akt, popřípadě standard zohlední Fond pouze porušení s nejvyšší mírou.
(4) Seznam kontrolovaných
a) aktů pro oblasti řízení je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b) požadavků8) pro oblasti řízení je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení a v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů,
c) standardů10) pro oblast dobrý zemědělský a environmentální stav je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
§ 3
Vyhodnocení snížení dotace v rámci oblastí řízení a oblasti dobrý zemědělský a environmentální stav
(1) Jestliže zpráva o kontrole neobsahuje údaj o opakovaném19) nebo úmyslném porušení11) kontrolovaného požadavku, popřípadě standardu, Fond na základě celkové míry porušení podle § 2 odst. 3 provede procentní snížení v rámci příslušného aktu, popřípadě standardu takto
a) 0 %, bylo-li zjištěno celkové zanedbatelné porušení12) , nestanoví-li předpis Evropské unie20) jinak,
b) 1 %, bylo-li zjištěno celkové malé porušení,
c) 3 %, bylo-li zjištěno celkové střední porušení,