Input:

47/2023 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí Garance

č. 47/2023 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
VYHLÁŠKA
ze dne 21. února 2023
o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 7 odst. 3, § 9 odst. 3, § 10a odst. 3, § 13 odst. 7, § 21 odst. 5 a § 22 odst. 5 zákona č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a)  rozsah a způsob vedení evidence vybraných plastových výrobků uvedených na trh výrobcem a ohlašování údajů z této evidence,
b)  minimální rozsah a způsob osvětové činnosti výrobce a její zaměření na konkrétní cílové skupiny konečných uživatelů,
c)  rozsah údajů vedených a ohlašovaných výrobcem lovných zařízení o zpětně odebraném množství odpadu z lovných zařízení obsahujících plast v hmotnostních jednotkách,
d)  formulář pro podání žádosti o vydání oprávnění k provozování kolektivního systému,
e)  rozsah a způsob vedení evidencí provozovatelem kolektivního systému,
f)  obsah roční zprávy o vybraných plastových výrobcích provozovatele kolektivního systému,
g)  minimální rozsah ověření údajů o množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh a vykázaných výrobci provozovateli kolektivního systému.
§ 2
Rozsah a způsob vedení evidence vybraných plastových výrobků uvedených na trh výrobcem a ohlašování údajů z této evidence
(1)  Výrobce vybraných plastových výrobků uvedených v částech B až D přílohy k zákonu nebo lovných zařízení obsahujících plast vede evidenci samostatně pro
a)  hygienické vložky, tampony a aplikátory tamponů,
b)  předvlhčené ubrousky pro osobní hygienu a péči o domácnost,
c)  tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky,
d)  balónky, kromě balónků pro průmyslové či jiné profesionální použití a upotřebení, jež nejsou distribuovány spotřebitelům, nebo
e)  lovná zařízení obsahující plast.
(2)  Výrobce podle odstavce 1 vede evidenci množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh minimálně v tomto rozsahu:
a)  rok, ve kterém byly vybrané plastové výrobky uvedeny na trh,
b)  druh vybraných plastových výrobků podle odstavce 1 písm. a) až e),
c)  hmotnost vybraných plastových výrobků uvedených na trh; v případě tabákových výrobků s filtry je předmětem evidence pouze hmotnost filtrů obsahujících plast.
(3)  Výrobce vybraných plastových výrobků uvedených v částech B až D přílohy k zákonu ohlašuje údaje z evidence množství vybraných plastových výrobků uvedených na trh v rozsahu tabulek č. 1 a 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce.
(4)  Výrobce lovných zařízení obsahujících plast ohlašuje množství těchto lovných zařízení uvedených na trh v rozsahu tabulek č. 1 a 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce.
§ 3
Minimální rozsah a způsob osvětové činnosti výrobce a její zaměření na konkrétní cílové skupiny konečných uživatelů
(1)  Výrobce vybraných plastových výrobků uvedených v části C přílohy k zákonu