Input:

47/2020 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla Garance

č. 47/2020 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. listopadu 2018 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Bratislavě dne 4. listopadu 2020.
Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 3 dne 1. ledna 2021. Vstupem této smlouvy v platnost se, v souladu s jejím článkem 2, příloha Smlouvy, tj. Aktualizované hraniční dokumenty 2016, připojuje k hraničnímu dokumentárnímu dílu česko-slovenských státních hranic, které tvoří přílohu č. I Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích, podepsané dne 4. ledna 1996 v Židlochovicích a vyhlášené pod č. 246/1997 Sb., ve znění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích ze dne 4. ledna 1996, podepsané dne 13. května 2010 v Bratislavě a vyhlášené pod č. 33/2011 Sb. m. s.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

  
SMLOUVA
mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
o aktualizaci hraničního dokumentárního díla
Česká republika a Slovenská republika (dále jen „smluvní strany“)
v souladu s článkem 14 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích, podepsané 4, ledna 1996 v Židlochovicích, ve znění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích ze