Input:

47/2019 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení Garance

č. 47/2019 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. března 2018 byla v Minsku podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.
Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 25 dne 1. října 2019.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.

  
SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A BĚLORUSKOU REPUBLIKOU O DŮCHODOVÉM ZABEZPEČENÍ
Česká republika a Běloruská republika, dále jen „Smluvní strany“, vedeny přáním upravit vztahy mezi státy v oblasti důchodového zabezpečení, se dohodly takto:
Část I
OBECNÁ USTANOVENÍ

  
Článek 1
Definice
1. Pro účely provádění této smlouvy následující výrazy znamenají:
1) „právní předpisy Smluvních stran“ - zákony a jiné závazné právní akty Smluvních stran upravující vztahy oblasti placení pojistného pro účely vzniku důchodových nároků a poskytování jednotlivých druhů důchodů uvedených v článku 2 odst. 2 této smlouvy;
2) „příslušné úřady“:
v České republice - Ministerstvo práce a sociálních věcí;
v Běloruské republice - Ministerstvo práce a sociální ochrany pokud jde o důchodové zabezpečení; Ministerstvo zdravotnictví pokud jde o lékařská vyšetření a kontrolní vyšetření osob pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti, stupně a příčiny invalidity;
3) „kompetentní instituce“ - instituci nebo organizaci, do jejíž působnosti patří přiznání a výplata důchodů, správa pojistného, provedení lékařského vyšetření a kontrolního vyšetření za účelem stanovení míry poklesu pracovní schopnosti, druhu a příčiny invalidity;
4) „rodinní příslušníci“ - osoby, tak jak jsou definovány a určeny právními předpisy Smluvních stran;
5) „pojistné“ - příspěvky na povinné veřejné sociální pojištění;
6) „doba pojištění“ - doby zaměstnání nebo jiné činnosti, z nichž se odvádí pojistné, a také jiné doby, které se podle právních předpisů Smluvních stran při stanovení nároku na důchod kladou na roven dobám zaměstnání nebo jiným činnostem, z nichž se odvádí pojistné;
7) „osoby samostatně výdělečně činné“ - osoby vykonávající pracovní činnost individuálně (samostatně) v souladu s právními předpisy Smluvních stran;
8) „bydliště“:
v České republice - obvyklé bydliště;
v Běloruské republice - trvalé bydliště, definované jako takové právními předpisy Běloruské republiky;
9) „důchody“ - peněžní platby uvedené v článku 2 odst. 2 této smlouvy, včetně všech jejich částí a zvýšení, přídavku a příplatků podle právních předpisů Smluvních stran.
2. Ostatní výrazy používané v této smlouvě mají význam, který jim náleží podle právních předpisů Smluvních stran.
Článek 2
Předmět Smlouvy
1. Tato smlouva se vztahuje na právní předpisy Smluvních stran upravující placení pojistného.
2. Tato smlouva se vztahuje také na následující druhy důchodů upravované právními předpisy Smluvních stran:
v České republice:
starobní,
invalidní,
vdovské/vdovecké, sirotčí,
  
v Běloruské republice - pracovní důchody:
starobní,
za výsluhu let,
invalidní,
při ztrátě živitele.
3. Tato