Input:

47/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o filmové koprodukci mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael Garance

č. 47/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. listopadu 2017 byla v Jeruzalémě podepsána Dohoda o filmové koprodukci mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dne 13. července 2018.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
DOHODA O FILMOVÉ KOPRODUKCI
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU STÁTU IZRAEL

Vláda České republiky a vláda Státu Izrael (dále jen „Strany“),
berouce v úvahu skutečnost, že vzájemná spolupráce může posloužit rozvoji filmové produkce a povzbudit další rozvoj kulturních a technologických vazeb mezi oběma zeměmi;
s ohledem na to, že koprodukce může být prospěšná pro filmový průmysl obou zemí a přispět k ekonomickému růstu v České republice a ve Státě Izrael;
odkazujíce se na společné rozhodnutí vytvořit rámec pro podporu veškeré audiovizuální tvorby, zejména filmové koprodukce;
odvolávajíce se na Dohodu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblasti kultury, podepsanou v Praze dne 29. dubna 1991;
se dohodly takto:
Článek 1
Pro účely této dohody se rozumí:
(1) „koprodukční film“ audiovizuální dílo, na němž se podílí český a izraelský koproducent, bez ohledu na jeho délku nebo žánr, včetně fikce, animace a dokumentární tvorby, koprodukovaná českým koproducentem a izraelským koproducentem, vyrobený v jakémkoli formátu, pro distribuci prostřednictvím médií, včetně kin, televize, internetu, videokazet, videodisků, CD-ROM a dalších podobných prostředků, včetně jakýchkoliv budoucích forem kinematografické produkce a distribuce;
(2) „český koproducent“ osoba nebo subjekt, jenž provede všechny potřebné kroky pro vytvoření koprodukčního filmu;
(3) „izraelský koproducent“ osoba nebo subjekt, jenž provede všechny potřebné kroky pro vytvoření koprodukčního filmu;
(4) „národní film“ audiovizuální dílo, pro jehož vytvoření, výrobu a/nebo propagaci může být získána podpora z fondů zaměřených na národní kinematografii dle platných mezinárodních smluv o filmové koprodukci a v souladu s vnitrostátními zákony a právními předpisy každé ze Stran;
(5) „příslušné orgány“ orgány zodpovědné za provádění této Dohody. Příslušnými orgány jsou:
- na české straně: Státní fond kinematografie
- na izraelské straně: Ministerstvo kultury a sportu.
Článek 2
(1) Koprodukční filmy, které mají být koprodukovány podle této Dohody, podléhají schválení příslušnými orgány při splnění procesních pravidel stanovených v příloze k této Dohodě.
(2) Jakýkoli koprodukční film koprodukovány podle této Dohody a schválený příslušnými orgány bude považován za národní film jak v České republice, tak ve Státě Izrael. Veškeré výhody, na které mají nárok národní filmy na základě vnitrostátních zákonů a právních předpisů každé ze Stran, se vztahují výhradně na koproducenta ze země, která zvýhodnění poskytuje.
(3) Pokud se změní podmínky, za nichž příslušné orgány koprodukci schválily, je třeba nové schválení.
Článek 3
Koprodukční filmy