47/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o válečných hrobech

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 47/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. října 2013 byla v Kyjevě podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o válečných hrobech.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 28. června 2017.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
DOHODA
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
KABINETEM MINISTRŮ UKRAJINY
O
VÁLEČNÝCH HROBECH
Vláda České republiky a Kabinet ministrů Ukrajiny, dále jen „smluvní strany“,
vycházejíce ze Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou, podepsané dne 26. dubna 1995 v Praze,
usilujíce o prosazování zásad mezinárodního humanitárního práva týkajících se nakládání se zemřelými obsažených v Ženevských úmluvách na ochranu obětí ozbrojených konfliktů z 12. srpna 1949 a jejich Dodatkových protokolech z 8. června 1977,
berouce v úvahu existenci válečných hrobů na území České republiky a Ukrajiny, ve kterých jsou pohřbem občané obou států, s cílem zaručit jejich zachování a rovněž vzájemného přispění k péči o válečné hroby, včetně jejich vyhledávání a údržby v náležitém stavu,
se dohodly na následujícím:
Článek 1
Definice pojmů
Pro účely této Dohody uvedené pojmy znamenají:
1) „válečné hroby“ — místa pohřbení ostatků osob, které zahynuly v důsledku válečných operací, nebo v důsledku válečného zajetí či uvěznění;
2) „české válečné hroby“ — válečné hroby na území Ukrajiny, kde jsou pohřbeny ostatky českých občanů (nebo občanů Československa či bývalého Rakousko-Uherska, kteří měli trvalé bydliště na území dnešní České republiky);
3) „ukrajinské válečné hroby“ — válečné hroby na území České republiky, kde jsou pochováni ukrajinští občané (občané Ukrajinské sovětské socialistické republiky, kteří měli trvalé bydliště na území dnešní Ukrajiny);
4) „úprava válečných hrobů“ — soubor opatření směřujících k vyznačení hranic pohřebišť, k opravě a rekonstrukci památníků na pohřebištích a k zachování památky pohřbených;
5) „udržování válečných hrobů“ - činnosti směřující k zachování válečných hrobů v upraveném a poznatelném stavu;
6) „poznatelný stav válečných hrobů“ — takový stav válečných hrobů, ze kterého lze jasně rozpoznat skutečnost, že se jedná o český nebo ukrajinský válečný hrob.

  
Článek 2
Informační povinnost
1. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o aktuálním znění právních předpisů o válečných hrobech a zachování památky na padlé ve válkách, jakož
1 o zaznamenaných nebo nově zjištěných válečných hrobech druhé smluvní strany a rovněž o jejich stavu.
2. Smluvní strany se budou navzájem informovat o všech jim známých případech poškození válečných hrobů druhé smluvní strany v důsledku protiprávních činů a o opatřeních učiněných k jejich nápravě.
  
Článek 3
Udržování válečných hrobů
1. Smluvní strany budou při provádění této Dohody postupovat v souladu s právními předpisy toho státu, ve kterém se provádí vyhledávání, úprava a udržování válečných hrobů, a budou dbát národních, náboženských a jiných tradic tohoto státu.
2. Smluvní strany zabezpečí údržbu válečných hrobů druhé smluvní strany na území svého státu.
3. Smluvní strany si budou vzájemně usnadňovat
 
 Nahoru