Input:

R 47/1969; Sociální zabezpečení Garance

č. 47/1969 Sb. rozh.
Přechod do zaměstnaneckého pracovního poměru nemůže být na újmu dřívějšímu členu JZD, který nezískal nárok na důchod ze sociálního zabezpečení pracovníků; z toho důvodu má dřívější člen JZD nárok na důchod ve výši, v níž náleží členům družstva s vyšší úrovní hospodaření, i tehdy, jestliže družstvo nebylo družstvem s vyšší úrovní hospodaření v době trvání jeho členství, ale stalo se jím do vzniku jeho nároku na důchod (srov. § 38 odst. 4 vyhl. č. 104/1964 Sb.).
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí nad Labem z 27. 8. 1968, 10 C 94/68.)
Státní úřad sociálního zabezpečení přiznal navrhovatelce rozhodnutím z 13. 2. 1968 starobní důchod podle § 44 zák. č. 103/1964 Sb. ve výši odpovídající nároku člena družstva s nižší úrovní hospodaření. Vycházel z toho, že navrhovatelce nepřísluší nárok jako člence družstva s vyšší úrovní hospodaření, a to z toho důvodu, že v době vzniku nároku nepracovala již v družstvu a byla opět v zaměstnaneckém pracovním poměru.
Opravným prostředkem se navrhovatelka domáhala přiznání důchodu ve výši, v jaké náleží členům družstva s vyšší úrovní hospodaření.
Krajský soud v Ústí nad Labem zrušil rozhodnutí odpůrce usnesením z 27. 8. 1968.
Z odůvodnění:
Krajský soud se nezotožnil s názorem odpůrce, že navrhovatelce nepřísluší nárok ve výši, v níž náleží podle ustanovení zák. č. 103/1964 Sb. členům družstva s vyšší úrovní hospodaření; opírá se o výklad ustanovení § 38 a 39 vyhl. č. 104/1964 Sb., která jsou normami upravujícími přestup pracovníka do družstva s vyšší či nižší úrovní hospodaření. Tato ustanovení je totiž nutno vztáhnout také na navrhovatelku, která přestoupila ze zaměstnaneckého pracovního poměru a vstoupila do družstva (JZD O.), které bylo zpočátku družstvem s nižší úrovní hospodaření a teprve dnem 1. 7. 1964 se stalo družstvem s vyšší úrovní hospodaření, tedy v době, kdy navrhovatelka pracovala již opět v zaměstnaneckém pracovním poměru (do kterého se vrátila 1. 12. 1963). Připomíná se, že navrhovatelce nevznikl nárok na

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací