Input:

R 47/1968; Sociální zabezpečení Garance

č. 47/1968 Sb. rozh.
Za dobu studia potřebnou k přípravě pro povolání ve smyslu § 6 odst. 1 č. 4 zák. č. 101/1964 Sb. lze považovat zásadně jen dobu, kterou podle předpisů upravujících školní výchovu mládeže potřebuje občan k dosažení určitého stupně všeobecného nebo odborného vzdělání, jež je podmínkou jeho uplatnění v určitém povolání. Z tohoto hlediska není dobou studia potřebnou k přípravě pro povolání ve smyslu cit. ustanovení doba přesahující dobu stanovenou příslušnými předpisy, jestliže nebylo studium ukončeno ve stanovené době např. proto, že studující opakoval ročník pro nedostatečný prospěch nebo přerušil studium bez vážných důvodů.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze 17. 1. 1968, 6 Cz 166/67.)
Rozhodnutím Státního úřadu sociálního zabezpečení ze 14. 5. 1966 byla zamítnuta žádost navrhovatelky o přiznání starobního důchodu s odůvodněním, že doba zaměstnání činí pouze 22 roků a 141 dnů; Státní úřad sociálního zabezpečení neuznal jako dobu zaměstnání dobu činnosti navrhovatelky od 1. 9. 1938 do 1. 2. 1942 a dobu jejího studia na střední škole ve školním roce 1925/1926.
Navrhovatelka namítala v opravném prostředku proti tomuto rozhodnutí, že jí odpůrce neprávem nezapočítal jako dobu zaměstnání dobu od 1. 9. 1938 do 1. 2. 1942, kdy byla zaměstnána jako pomocná dělnice v závodě svého tchána, a dobu studia od dovršeného 14. roku věku (tj. od 14. 7. 1924) do 31. 8. 1926 (z níž odpůrce submisí uznal jen dobu od 14. 7. 1924 do 31. 8. 1925, nikoli však dobu od 1. 9. 1925 do 31. 8. 1928, kdy navštěvovala 4. třídu reálného gymnázia v P.
Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí odpůrce v celém rozsahu. Podle odůvodnění usnesení neshledal důvodným opravný prostředek navrhovatelky, pokud v něm brojila proti tomu, že jako doba zaměstnání ve smyslu § 6 odst. 1 zák. č. 101/1964 Sb. jí nebyla uznána doba od 1. 9. 1938 do 1. 2. 1942. Naproti tomu doba studia navrhovatelky ve školním roce 1925/1926 má být podle názoru soudu zhodnocena jako doba zaměstnání bez ohledu na neúspěšnost tohoto studia, protože na ně navázalo další studium ve školním roce 1926/1927, které skončilo úspěšně v roce 1929; vzhledem k tomu nelze podle přesvědčení soudu důvodně odepřít navrhovatelce zápočet doby studia k přípravě povolání ve školním roce 1925/1926.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákon podané předsedou Nejvyššího soudu, že byl usnesením Městského soudu v Praze porušen zákon a zrušil je.
Z odůvodnění:
Podle § 6 odst.

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací