Input:

R 47/1967 (tr.); I. Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví.; II. Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví Garance

č. 47/1967 Sb. rozh. tr.
I. Doba, místo a způsob spáchání jednotlivých činů pachatelem, naplňujících znaky téhož trestného činu, jsou z hlediska posouzení objektivních souvislostí důležité pro závěr, zda jde o pokračování v témže trestném činu anebo o jeho opakování. Z těchto objektivních okolností lze usuzovat též na to, zda pachatel měl jednotící záměr pokračovat v páchání téhož trestného činu.
II. Útoky páchané byť i v téže místní a časové souvislosti, avšak již po vyhlášení pravomocného odsuzujícího rozsudku, nemohou být posouzeny jako pokračování v trestném činu, pro který byl pachatel již odsouzen.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 3. 5. 1967 - 6 Tz 15/67.)
Pravomocným rozsudkem okresního soudu v Ž. ze dne 29. 8. 1966 sp. zn. 1 T 187/66 byl obviněný uznán vinným dvojnásobným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a), c) tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody na 2 a 1/2 roku a k náhradě způsobené škody.
Z podnětu stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem Nejvyšší soud napadený rozsudek ve výroku o vině ve shora uvedeném rozsahu, ve výroku o trestu a výroku o povinnosti obviněného nahradit způsobenou škodu zrušil a okresnímu soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Pravomocným rozsudkem okresního soudu v Ž. ze dne 29. 8. 1966 sp. zn. 1 T 187/66 byl obviněný uznán vinným
1. trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák., jehož se dopustil tím, že v roce 1964 odcizil ze zásob míchárny krmiv v R. 50 kg kukuřice v ceně 175,- Kčs, kterou dále daroval, 120 kg pšenice v ceně 360,- Kčs, kterou prodal, 350 kg pšenice v ceně 1050,- Kčs a 350 kg kukuřice v ceně 1225,- Kčs, kterou rovněž prodal, dále 60 kg kukuřice v hodnotě 210,- Kčs a 100 kg pšenice v hodnotě 300,- Kčs, kterou daroval a na stanici v O. odcizil 100 kg síranu v hodnotě 98,- Kčs a tak způsobil na majetku ZN ZP v B. celkovou škodu 3418,- Kčs;
2. trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a), c) tr. zák., jehož se dopustil tím, že v ZN ZP závod v Ž. jako řidič, spolu s dalšími osobami v létě 1965 a začátkem roku 1966 při výkupu drůbeže odcizili 2 kachny v ceně 88,- Kčs a 14 kuřat v ceně 336,- Kčs; celková škoda na majetku ZN ZP v B. činila 424,- Kčs;
s B od dubna 1965 do konce května 1966 po společné dohodě odcizili z vykoupené drůbeže jednu krůtu, dvě husy, třicet slepic, čtyřicet kuřat, sto kachen, vše v hodnotě 6717,90 Kčs ke škodě téhož podniku, tuto drůbež pak sami spotřebovali nebo prodali či darovali;
s B vystavili doklady, které proti pravdě osvědčovaly, že ZN ZP v B. bylo různými osobami dodáno celkem 5 hus, čímž způsobili celkem škodu 648,- Kčs, současně prodejem 63 kg kukuřice za zvýhodněné ceny vznikla ZN ZP v B. další škoda 137,95 Kčs a konečně výměnou vlastních nestandardních kachen za standardní ke škodě ZN ZP získali ve svůj prospěch částku 494,- Kčs; spolu s C v září nebo říjnu 1965 způsobil machinacemi s benzínem škodu na majetku ZN ZP v B. 756,- Kčs;
sám od