Input:

R 47/1966; Byt Garance

č. 47/1966 Sb. rozh.
Nelze vyloučit možnost úspěšného podání návrhu organizace na zrušení práva užívat byt podle § 184 a) o. z. i proti takovému uživateli bytu, jenž pro organizaci nikdy nepracoval, ovšem jedině tehdy, je-li zcela zřejmý společenský zájem na uvolnění bytu dosavadním uživatelem pro potřeby organizace.
(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. března 1966, 5 Cz 11/66.)
Navrhovatel se domáhal zrušení práva užívání bytu odpůrce v domě čp. 1751 v ul. 5. května v D. K. K odůvodnění návrhu uvedl, že odpůrce, který není pracovníkem navrhovatele, obývá byt trvale určený pro ubytování pracovníka navrhovatele; navrhovatel jej získal převodem správy národního majetku od n. p. Východočeské dřevařské závody v T.
Okresní soud v Trutnově zamítl tento návrh rozsudkem ze dne 30. 12. 1964, č. j. 5 C 844/64-7. Zdůraznil, že odpůrce nepracoval nikdy pro navrhovatele a nepřestal pro něj pracovat ve smyslu slovního znění § 184 písm. a) o. z.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona, podané generálním prokurátorem, že rozsudkem okresního soudu v Trutnově byl porušen zákon, a tento rozsudek zrušil.
Z odůvodnění:
Okresní soud v Trutnově vycházel z názoru, že návrh organizace na zrušení práva užívat byt podle § 184 písm. a) o. z. - především vzhledem ke slovnímu znění tohoto ustanovení - může být s úspěchem podán pouze proti takovému uživateli bytu trvale určeného pro ubytování pracovníka organizace, který pracoval pro organizaci a později pro ni přestal pracovat. Zřejmě z toho důvodu již nezjišťoval podrobněji zájem navrhovatele na uvolnění bytu a zájem odpůrce na zachování jeho práva užívání bytu, naléhavou potřebu bytu pro jiného pracovníka navrhovatele atp.
Tento názor okresního soudu v Trutnově, který v žádném případě nedovoluje zrušení práva užívání bytu podle ustanovení § 184 písm. a) o. z. uživatele bytu trvale určeného pro ubytování pracovníka organizace, jenž pro organizaci nikdy nepracoval, není ve shodě se smyslem zvláštní úpravy dispozice s byty trvale určenými pro ubytování