Input:

R 47/1965 (tr.); Manko. Poškozování majetku v socialistickém vlastnictví. Působnost trestního zákona Garance

č. 47/1965 Sb. rozh. tr.
K výkladu ustanovenia § 16 ods. 1 tr. zák.
Vystavenie falošného dokladu o predisponovaní tovaru z jednej predajne do druhej za účelom zakrytia jestvujúceho manka je treba posudzovať z hľadiska trestného činu poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 136 ods. 1 písm. b) tr. zák.
(Rozsudok Najvyššieho súdu z 2. júna 1965 sp. zn. 10 Tz 30/65.)
Rozsudkom Okresného súdu v Humennom zo 16. marca 1964 sp. zn. 7 T 81/62 bol A. uznaný vinným trestným činom pomoci k spáchaniu trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve, podľa § 7 ods. 2, § 245 ods. 1 písm. c) tr. zák. z r. 1950, ktorého sa dopustil tým, že ako vedúci predajne Jednoty vo Výrave, koncom decembra 1960 vystavil falošný predispozičný doklad na 5040,- Kčs, ktorým potvrdil spoluobvinenému B., že na tento obnos prevzal tovar v predajni ĽSD Jednota v Ošinkove, hoci B. mu žiadny tovar z predajne v Ošinkove nepredisponoval. Učinil to len preto, aby pomohol zakryť manko spoluobvinenému B. Za tento trestný čin mu bol podľa § 245 ods. 1 tr. zák. z roku 1950 uložený trest odňatia slobody v trvaní päť mesiacov, ktorého výkon bol podmienečne odložený na skúšobnú dobu jedného roku.
Na odvolania okresného prokurátora v Humennom, podanom v neprospech obvineného B., krajský súd uznesením z 10. júla 1964 sp. zn. 5 To 105/64 podľa § 258 ods. 1 písm. b), c), § 259 ods. 1 tr. por. zrušil napadnutý rozsudok ohľadne obvineného B. v celom rozsahu a vec vrátil okresnému súdu na nové prejednania a rozhodnutie. Súčasne podľa § 261 tr. por. zrušil napadnutý rozsudok tiež ohľadne obvineného A. a vez vrátil okresnému súdu na nové prejednanie a rozhodnutie. Pri tom ohľadne tohto obvineného krajský súd vyslovil právny názor, že ak nebude preukázané, že obvinený A. v dobe vyhotovenia falošného predispozičného dokladu vedel, že obvinený B. spôsobil manko úmyselnou trestnou činnosťou, nebude ho možno uznať vinným zo zažalovaného trestného činu.
Okresný súd v Humennom rozsudkom z 25. septembra 1964 sp. zn. 7 T 81/62 oslobodil podľa § 226 písm. c) tr. por. obvineného A. spod obžaloby pre zhora uvedený trestný čin podľa §§ 7 ods. 2, 245 ods. 1 písm. c) tr. zák. z r. 1950. Súčasne podľa toho istého ustanovenia oslobodil obvineného B. spod obžaloby pre trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. b) tr. zák.
Na opätovné odvolanie okresného prokurátora krajský súd uznesením z 24. novembra 1964 sp. zn. 5 To 325/64, podľa § 258 ods. 1 písm. b), c) tr. por. zrušil napadnutý rozsudok ohľadne obvineného B. v celom rozsahu a podľa § 260 tr. por. vec ohľadne tohoto obvineného vrátil prokurátorovi na došetrenie.
Podľa § 256 tr. por. potom odvolanie okresného prokurátora ohľadne obvineného A. zamietol.
Na sťažnosť pre porušenie zákona, podanú generálnym prokurátorom Najvyšší súd zrušil uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 24. novembra 1964 sp. zn. 5 To 325/64, pokiaľ ním bolo zamietnuté odvolanie okresného prokurátora, podané ohľadne obvineného A. proti rozsudku okresného súdu v Humennom z 25. septembra 1964 sp. zn. 7 T 81/62. Ďalej zrušil tiež rozsudok