Input:

47/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí o peněžních službách občanům, ve znění účinném k 1.10.1991 Archiv

č. 47/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí o peněžních službách občanům, ve znění účinném k 1.10.1991
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 9. března 1964
o peněžních službách občanům
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
45/1965 Sb.
(k 1.7.1965)
mění
136/1969 Sb.
(k 1.1.1970)
mění
27/1982 Sb.
(k 1.5.1982)
mění, doplňuje přílohu
31/1990 Sb.
(k 1.4.1990)
ruší § 9 odst. 1, § 11 odst. 5 a § 28
146/1990 Sb.
(k 1.5.1990)
mění, doplňuje
386/1991 Sb.
(k 1.10.1991)
ruší § 23 až 27, § 29 až 31, § 37 odst. 2 a § 38 odst. 1
Ministerstvo financí stanoví v dohodě s ministerstvem spravedlnosti k provedení ustanovení § 325 až 344 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a ustanovení § 17 a 22 zákona č. 84/1952 Sb., o organizaci peněžnictví:
§ 1
Všeobecná ustanovení
(1)  Tato vyhláška upravuje poskytování peněžních služeb občanům, které poskytují banky, spořitelny, popř. jiné organizace (dále jen „organizace”) oprávněné poskytovat tyto služby podle zvláštních předpisů.1)
(2)  Pro účely této vyhlášky se pod pojmem spořitelna rozumí organizace ve smyslu odstavce 1. Pod pojmem úřadovna se rozumějí pobočky nebo jednatelství nebo jiné organizační jednotky organizace.
I. Vklady na vkladních knížkách
§ 2
(1)  Peníze lze ukládat zejména na tyto druhy vkladních knížek:
a)  na obyčejné vkladní knížky,
b)  na výherní vkladní knížky,
c)  na cestovní vkladní knížky.
(2)  Obyčejné vkladní knížky a výherní vkladní knížky mohou být vystaveny na doručitele nebo na jméno; jsou-li vystaveny na jméno, musí být ve vkladní knížce výslovně uvedeno, že jde o vkladní knížku na jméno.
(3)  Cestovní vkladní knížky jsou vkladními knížkami na jméno.
§ 3
Náležitosti vkladních knížek a dokladů o jiných vkladových, vztazích stanoví organizace tak, aby byla zajištěna průkazná identifikace vkladového vztahu.
§ 4
(vypuštěn 146/1990 Sb.)
§ 5
(1)  Organizace přijímá na vkladní knížku vklady a provádí z ní výplaty, požádá-li vkladatel o přijetí vkladu nebo o výplatu u úřadovny, která vede vklad. Peníze přijaté spořitelnou se stávají dalším vkladem teprve dnem, kdy oprávněná osoba sdělí spořitelně, že jde o vklad na určitou vkladní knížku.
(2)  Přijmout vklad na vkladní knížku nebo z ní provést výplatu může za dohodnutých podmínek i jiná úřadovna téže organizace, než u které je vklad veden. Při výběru vkladu u jiné úřadovny je ten, kdo vklad vybírá, povinen prokázat svoji totožnost.
(3)  Nakládání s vkladem na vkladních knížkách u jiné organizace, než která vede vklad, je možné jen, pokud je to smluvně ujednáno mezi organizacemi, a to za dohodnutých podmínek.
§ 6
(1)  Vkladatel může u úřadovny spořitelny, která vede vklad, vázat (vinkulovat) výplaty z obyčejné vkladní knížky a z výherní vkladní knížky na heslo, na přivolení třetí osoby (jiného občana nebo organizace) nebo na skutečnost, o níž je jisto, že nastane. Při vázání výplaty na skutečnost, o níž je jisto, že nastane, je vkladatel povinen prokázat svou totožnost.
(2)  Vázanost výplaty podle odstavce 1 lze zrušit jen u úřadovny spořitelny, která vede vklad. Vázanost na heslo může zrušit ten, kdo sdělí heslo, nebo prokáže, že mu vklad náleží. Vázanost na přivolení třetí osoby může být zrušena jen se souhlasem této osoby nebo na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo notářství. Vázanost na skutečnost, o níž je jisto, že nastane, může zrušit kdykoli ten, kdo výplatu vázal, a zemře-li, notářství příslušné k projednání dědictví.
(3)  Z vkladní knížky, která je předmětem výkonu rozhodnutí soudu nebo úřadu, se provede výplata, i když je vázána