Input:

47/1963 Sb., Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a o prodeji přebytků zemědělských výrobků, platné do 4.6.1967 Archiv

č. 47/1963 Sb., Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a o prodeji přebytků zemědělských výrobků, platné do 4.6.1967
[zrušeno č. 55/1967 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků
ze dne 29. června 1963
o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy
Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 15 zákona č. 51/1959 Sb., o výkupu zemědělských výrobků, § 2 zákona č. 67/1962 Sb., o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů půdy a chovatelů krav a § 6 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 40/1962 Sb., o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků:
I. Nákup zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy
§ 1
(1) Místní národní výbory stanoví v dohodě se zemědělským nákupním a zásobovacím závodem a po projednání s místním jednotným zemědělským družstvem a s uživatelem půdy uživatelům zemědělské půdy s výměrou nad 0, 30 ha do 0, 50 ha dodávkové úkoly zemědělských výrobků podle charakteru jejich výroby (např. vejce, seno, má-li uživatel krávu - mléko apod.). Dodávkový úkol vinných hroznů stanoví uživatelům vinic, pokud užívají zemědělskou půdu s výměrou od 0, 21 ha a pokud výměra vinic převyšuje 0, 5 ha.
(2) Ustanovení odstavce 1 se týkají jen uživatelů zemědělské půdy, pokud tyto osoby nebo jejich manželé jsou v pracovním poměru nebo jsou členy výrobního družstva.
(3) Místní národní výbory stanoví dodávkové úkoly podle odstavce 1 s přihlédnutím k potřebě uživatele půdy pro samozásobení a k jeho sociálním a zdravotním podmínkám. V odůvodněných případech mohou upustit od stanovení dodávkových úkolů.
§ 2
Dodávkové úkoly podle § 1 se nestanoví:
a) uživatelům půdy uvedeným v § 1 odst. 1, pokud tyto osoby ani jejich manželé nejsou v pracovním poměru nebo nejsou členy výrobního družstva, např. důchodcům, výměnkářům apod.,
b) členům jednotných zemědělských družstev, se kterými dojedná dodávkové úkoly družstvo a jejichž dodávky budou zahrnuty v celkovém dodávkovém úkolu příslušného družstva,
c) uživatelům zemědělské půdy uvedeným v § 1, jestliže v jejich domácnosti žijí nejméně 3 osoby mladší 15 let nebo trvale práce neschopné anebo 1 osoba nemocná tuberkulózou, popř. silikózou, prokáže-li onemocnění potvrzením tuberkulózního oddělení nemocnice s poliklinikou (polikliniky).
II. Prodej přebytků zemědělských výrobků
§ 3
(1) Členové jednotných zemědělských družstev, uživatelé zemědělské půdy s výměrou do 0, 30 ha a chovatelé hospodářských zvířat prodávají přebytky svých zemědělských výrobků a výrobky z nich (dále jen „zemědělské přebytky“) spotřebním družstvům, a nemohou-li je spotřební družstva nakoupit, přímo spotřebitelům. Uživatelé zemědělské půdy s výměrou nad 0, 30 ha a jednotlivě hospodařící rolníci prodávají své zemědělské přebytky až po splnění stanovených nebo smluvních nákupních úkolů spotřebním družstvům a nemohou-li je spotřební družstva nakoupit, přímo spotřebitelům.