Input:

č. 47/1962 Sb. rozh., Garance

č. 47/1962 Sb. rozh.
Dodal-li distribuční podnik jednotnému zemědělskému družstvu sklizeč cukrovky, který je určen jen pro písečné a písčitohlinité půdy, aniž jednotné zemědělské družstvo upozornil, že stroj se nehodí ke sklizni řepy v těžkých půdách, jde o neodstranitelnou vadou stroje, pro kterou nelze užívat podle povahy a účelu smlouvy (§ 225 obč. zák.), a jednotné zemědělské družstvo je oprávněno domáhat se zrušení kupní smlouvy podle § 237 obč. zák.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 27. března 1962, 5 Co 88/62)
Okresní soud v Kroměříži zamítl žalobu, kterou se žalovaný národní podnik dožadoval po žalovaném JZD zaplacení kupní ceny sklízeče cukrovky, když na základě jím provedeného dokazování dospěl k závěru, že šlo o tak podstatnou a neodstranitelnou vadu stroje, že žalované JZD bylo oprávněno kupní smlouvu zrušit.
Tento rozsudek napadl žalující podnik odvoláním, ve kterém soudu vytýkal, že rozhodoval na neúplném skutkovém základu, že také nesprávně zhodnotil výsledky provedeného dokazování a věc neposoudil správně ani po stránce právní. Uvedl, že zemědělské stroje jsou v nevětší míře závislé na půdních podmínkách, a že v daném případě sklízeč cukrovky byl určen do lehčích půd, s čímž zástupci žalovaného JZD byli seznámeni tím, že jim spolu se strojem byl vydán popis stroje a návod k obsluze. žalující podnik proto navrhl, aby napadený rozsudek byl zrušen a věc vrácena soudu prvního stupně k doplnění řízení a novému rozhodnutí, nebo aby odvolací soud sám po doplnění řízení napadený rozsudek změnil v rozsudek žalobě vyhovující.
Žalované družstvo, které odpověď na odvolání nepodalo, při odvolacím ústním jednáním navrhlo potvrzen napadeného rozsudku a odsouzení žalobkyně k náhradě nákladů řízení odvolacího.
Rovněž krajský prokurátor navrhl potvrzení napadeného rozsudku, protože byl toho názoru, že žalobce jako distribuční podnik, který byl ve styku s kolektivem bez zkušeností s těmito stroji, byl povinen informovat zájemce o vlastnostech prodávaných strojů a o podmínkách, do kterých se tyto stroje hodí. Protože žalované družstvo kupovalo sklízeč cukrovky jen za tímto účelem a tento účel pro vady tohoto stroje byl zmařen, bylo žalované družstvo oprávněno zrušit kupní smlouvu. Protože šlo o vývojový typ sklízeče cukrovky, bylo tím spíše povinností žalujícího podniku upozornit zákazníky na nedostatky, které stroj má, a na podmínky, do kterých se hodí.
Krajský soud v Brně rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.
Odůvodnění:
Jádrem sporu je otázka, zda jde o takové vady věci, jaké má na mysli ust. § 225 obč. zák. a zda žalované družstvo bylo oprávněno z důvodů § 237 obč. zák., tj. tedy pro podstatné vady koupeného sklízeče cukrovky SCZ - 1 kupní smlouvu zrušit.
Sud prvního stupně na tuto otázku na základě jím zjištěných skutkových okolností odpověděl kladně.
Krajský soud doplnil řízení výslechem svědků a provedl také důkaz prospektem "Sklízač cukrovky SCZ - 1", obsahujícím popis a návod k obsluze tohoto stroje. Z výsledků tohoto dokazování zjistil, že než se žalované družstvo rozhodlo koupit uvedený stroj, informoval se účetní družstva, vyslechnutý jako svědek, na stroj u montérů žalujícího podniku, kteří přijeli opravit žalovanému JZD dopravník.