Input:

47/1961 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o komplexním průzkumu půd v Československé socialistické republice, platné do 31.1.1982 Archiv

č. 47/1961 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o komplexním průzkumu půd v Československé socialistické republice, platné do 31.1.1982
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 29. dubna 1961
o komplexním průzkumu půd v Československé socialistické republice
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými úřady podle § 1 zákona č. 80/1948 Sb., kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě:
Účel a pojem komplexního průzkumu půd
§ 1
(1)  K získání podkladů pro provedení opatření směřujících k soustavnému zvyšování půdní úrodnosti a pro řízení výživy rostlin s využitím vědeckých poznatků o půdních vlastnostech bude proveden komplexní průzkum veškeré zemědělské půdy.
(2)  Komplexní průzkum půd zahrnuje jednorázové provedení půdoznaleckého průzkumu v letech 1961-1970 a soustavné agrochemické zkoušení půd v opakujících se cyklech.
§ 2
(1)  Půdoznaleckým průzkumem se rozumí zjištění genetickovýrobních vlastností půd na základě všestranného vyšetření celého vegetačního profilu a vymezení okrsků jednotlivých půdních představitelů. Půdoznalecký průzkum sestává z terénního průzkumu půd, laboratorního a kartografického zpracování materiálu a vypracování průvodních zpráv k původním mapám.
(2)  Agrochemickým zkoušením půd se rozumí soustavné zjišťování agrochemických a jiných vlastností půd, které jsou v bezprostředním vztahu k výživě a hnojení zemědělských plodin. Soustavné agrochemické zkoušení půd zahrnuje odběr vzorků půd, laboratorní zpracování vzorků, vyhodnocení laboratorních výsledků a jejich mapové zpracování.
§ 3
Organizace půdoznaleckého průzkumu
(1)  Půdoznalecký průzkum řídí a organizuje v celostátním měřítku Československá akademie zemědělských věd.
(2)  Půdoznalecký průzkum bude proveden nejdříve v oblastech s vysokou intenzitou zemědělské výroby, zahrnující cca 60 % veškeré zemědělské půdy, a pak v ostatních oblastech.
(3)  Veškeré laboratorní práce pro půdoznalecký průzkum provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.
(4)  Kartografické zpracování výsledků průzkumu, tj. čistopisy půdních map a doplňkových kartogramů, provádí Ústřední správa geodézie a kartografie.
§ 4
Organizace soustavného agrochemického zkoušení půdy
(1)  Soustavné agrochemické zkoušení půdy řídí a organizuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský na základě dlouhodobých a ročních plánů schvalovaných krajskými národními výbory.
(2)  Soustavnému agrochemickému zkoušení půd podléhají veškeré obhospodařované zemědělské pozemky socialistických zemědělských závodů o výměře větší než 1 ha. Okresní národní výbor může zařadit na žádost uživatele půdy do zkoušení půdy i zemědělské pozemky menší než 1 ha.
(3)  Soustavné agrochemické zkoušení půd na témže pozemku se opakuje nejméně jednou za 5 let. Jde-li o pozemky šlechtitelských a semenářských závodů, chmelařských, vinařských a jiných specializovaných hospodářství, provádí se zkoušení půdy každé 2 - 3 roky.
(4)  Na vlastním provádění zkoušení půdy