Input:

47/1960 Sb., Vyhláška ministra financí a Státní plánovací komise o změně vyhlášky ministra financí č. 94/1959 Ú.l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby Archiv

č. 47/1960 Sb., Vyhláška ministra financí a Státní plánovací komise o změně vyhlášky ministra financí č. 94/1959 Ú.l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby
Vyhláška
ministra financí a Státní plánovací komise
ze dne 5. dubna 1960
o změně vyhlášky ministra financí č. 94/1959 Ú. l., o financování úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby
Ministr financí podle § 16 odst. 1 zákona č. 27/1959 Sb., o družstevní bytové výstavbě, podle § 11 odst. 1 a 2 zákona č.83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, podle § 20 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a Státní plánovací komise podle § 10 odst. 1 vládního nařízení č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen, po projednání s ústředními úřady a některými národními výbory stanoví:
Čl. I
V zájmu dalšího rozvoje družstevní bytové výstavby je účelné umožnit podnikům a jiným organizacím socialistického sektoru, aby poskytovaly družstvům ve větší míře a za výhodnějších podmínek mechanismy pro bytovou výstavbu a výrobu stavebních hmot. Tím budou vytvořeny lepší předpoklady pro plné využití tvůrčí aktivity pracujících při organizování svépomoci a snižování nákladů na bytovou výstavbu. Podniky a organizace poskytují však takovou zvýhodněnou pomoc, nenaruší-li se tím plnění úkolů uložených jim státním plánem a rozpočtem.
Čl. II
Vyhláška ministra financí č. 94/1959 Ú. l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby, se mění a doplňuje takto:
1. § 11 odst. 3 zní:
Poskytne-li podnik nebo jiná socialistická organizace družstvu pomoc dodávkami materiálu, půjčením strojů, provedením dopravy apod., fakturuje družstvu tuto pomoc v cenách platných pro státní investiční výstavbu.
Stroje, výrobní zařízení nebo dopravní prostředky, potřebné pro družstevní bytovou výstavbu nebo pro výrobu stavebních hmot na tuto výstavbu, může však podnik (organizace) půjčit mimo dobu plánovaného nasazení těchto strojů, popř. zařízení za náhradu skutečných přímých nákladů. Tato náhrada obsahuje i částku odpovídající odpisům příslušných základních prostředků, jestliže se odpisy z nich provádějí podle výkonů, nebo jde-li o motorová vozidla organizací, které nejsou povinny základní prostředky odpisovat. Za případné poškození půjčených základních prostředků odpovídá družstvo podle platných předpisů. Provede-li podnik (organizace) pro družstvo dopravní výkony nebo práce stavebními stroji mimo dobu plánovaného