Input:

č. 47/1960 Sb. rozh., Garance

č. 47/1960 Sb. rozh.
Ustanovení § 14 vl. nař. č. 81/1959 Sb. rozšiřuje ustanovení zvláštních předpisů o zániku zástavních práv a věcných břemen na veškerý národní majetek a nejen na majetek získaný národním podnikem nebo ostatními organizacemi státního socialistického sektoru.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 11. března 1960, 1 Cz 16/60.)
Lidový soud ve Velkém Meziříčí mimo jiné povolil, aby ve vložce č. 30 a 69 pozn. kn. kat. úz. Pavlínov byl vymazán podle § 14 vl. nař. č. 81/1958 Sb. doživotní výměnek.
Krajský soud v Jihlavě změnil napadené usnesení lidového soudu ve Velkém Meziříčí a zamítl knihovní žádost, aby byl vložen podle § 14 vl. nař. č. 81/1958 Sb. výmaz doživotního výměnku.
Krajský soud je toho názoru, že se ustanovení § 14 vl. nař. č. 81/1958 Sb. na tento případ nevztahuje, poněvadž Čs. stát - MNV - nabyl majetku z přídělu a tu že není zákonného předpisu, podle něhož by věcná břemena na takovém majetku zanikala, neboť ustanovení § 14 vl. nař. č. 81/1958 Sb. se týká jen majetku získaného národním podnikem nebo organizací státního socialistického sektoru.
Nejvyšší soud vyslovil ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozhodnutím krajského soudu byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Vládní nařízení č. 81/1958 Sb., o správě národního majetku, bylo vydáno na základě zmocnění daného vládě § 10 zákona č. 63/1958 Sb., o druhé pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé. Cílem tohoto zákona je zajištění dalšího rychlého proporcionálního rozvoje výrobních sil na podkladě nejplnějšího využívání přírodních a ekonomických podmínek naší země, všestranného rozvoje techniky rozšiřující se mezinárodní socialistické dělby práce a zvýšení hmotné a kulturní úrovně lidu na základě růstu společenské produktivity práce, založeného na socialistických výrobních vztazích.
Aby tohoto cíle bylo dosaženo, bylo dáno vládě zmocnění, aby nařízeními činila opatření nutná ke splnění úkolů státního plánu, zejména v otázkách organizace, hospodaření, financování a kontroly