Input:

č. 47/1957 Sb. rozh. tr., Garance

č. 47/1957 Sb. rozh. tr.
K poměru trestných činů útoků proti skupinám obyvatelů podle § 116 a § 117 tr. zák.
Pod ustanovení § 117 tr. zák. lze podřadit násilí nebo pohrůžky násilí, jichž se pachatel dopustil z důvodů v tomto ustanoveni uvedených jen pokud směřují proti jednotlivci. Takové jednáni namířené proti skupině obyvatelů republiky zakládá trestný čin podle § 116 tr. zák.
Pro určení stupně nebezpečnosti pro společnost u trestných činů útoků proti skupinám obyvatelů a podobných trestných činů je mimo jiné rozhodná i doba spáchání trestného činu. Tuto dobu je nutno hodnotit u takových trestných činů v souvislosti s vnitrostátními i mezinárodními událostmi.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 18. dubna 1957, 1 Tz 63/57.)
Obviněný v přítomnosti více osob dne 1. listopadu 1956 při hovoru o situaci v Maďarsku vyhrožoval násilím příslušníkům komunistické strany Československa a přítomnému tam P. pro jeho příslušnost k této straně.
Lidový soud v Kroměříži rozsudkem z 20. listopadu 1956 uznal obviněného vinným trestným činem útoků proti skupině obyvatelů podle § 117 tr. zák. a odsoudil jej k trestu nápravného opatření v trvání pěti měsíců se srážkou jedné pětiny odměny za práci. Tento rozsudek se stal pravomocným.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu zrušil rozsudek lidového soudu a tomuto soudu uložil, aby ve věci znovu jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Předseda nejvyššího soudu ve stížnosti pro porušení zákona uvedl, že obviněný měl být uznán vinným trestným činem útoků proti skupinám obyvatelů podle § 116 tr. zák.
Nejvyšší soud shledal, že rozsudkem lidového