Input:

R 47/1957; Garance

č. 47/1957 Sb. rozh. obÄŤ.
Ustanovení § 546 o. s. ř. se vztahuje jak na případy zabavení pohledávky, tak i na případy zabavení platu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí nad Labem z 24. srpna 1956, 6 Co 468/56.)
Lidový soud v Teplicích zamítl v řízení o exekuci na plat návrh vymáhajícího věřitele, aby pod dlužník byl vyzván ke složení zabavené pohledávky soudu a aby soud složenou pohledávku rozvrhl podle pořadí zástavních práv, ježto poddlužník mu oznámil, že jeho nároky nemůže uspokojit, poněvadž na dlužníka jsou povoleny dvě předchozí exekuce pro výživné nezl. dětí. K odůvodnění uvedl, že ustanovení § 556 o. s. ř. se vztahuje výlučně jen na exekuci na pohledávky a nikoli na exekuci na plat, kde zákon sám blíže upravuje postup, pořadí uspokojení pohledávek, jak má poddlužník postupovat v §§ 531, 538 o. s. ř., tím spíše, že zde stanoví v § 538 odst. 2 o. s. ř. i jeho výjimku.
Krajský sond vyhověl stížnosti vymáhajícího věřitele a usnesení lidového soudu změnil tak, že poddlužníku uložil, aby zabavenou část platu dlužníkova složil podle její splatnosti u soudu prvé stolice pro všechny vymáhající věřitele, kteří zabavili dlužníkův plat, za účelem rozvrhu podle § 546 o. s. ř.
Odůvodnění:
Ustanovení § 546 o. s. ř. o složení pohledávky poddlužníkem u soudu je zařazeno mezi ustanovení o exekuci na peněžité pohledávky a plat (§§ 527–548 o. s.