Input:

č. 47/1956 Sb. rozh. obč., Garance

č. 47/1956 Sb. rozh. obč.
Při záměně v osobě žalovaného podle § 415 o. s. ř. je zapotřebí jen souhlasu původního žalovaného a nikoli výslechu a souhlasu pravého žalovaného. Stačí, že podle stavu řízení je patrná možnost, že nový účastník může být pasivně legitimován.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 28. listopadu 1955, 23 Co 891/55.)
Žalobce se domáhá na žalovaném vrácení částek za zboží, které zaplatil, které mu ale nebylo dodáno.
Žalovaný namítl, že zboží, na které vystavil faktury žalobcem proplacené, předal k dopravě národnímu podniku D. M., jehož zaměstnanci byli odsouzeni pro trestný čin rozkrádání národního majetku, a že správně měl proto být žalován tento národní podnik.
Žalobce učinil pak návrh, aby původně žalovaný byl propuštěn z řízení a na straně žalované nahrazen národním podnikem D. M.
Lidový soud civilní v Praze tomuto návrhu vyhověl podle § 415 o. s. ř., ježto převzetím zboží k dopravě přešlo nebezpečí na žalobce a tento musí proto požadovat náhradu za ztracené zboží na dopravci.
Krajský soud nevyhověl stížnosti, kterou proti usnesení lidového soudu podal národní podnik D. M.
Odůvodnění:
Není vadou řízení a nebylo vůbec třeba, aby o návrhu žalobcově na změnu v osobě žalovaného byl pravý žalovaný slyšen a aby s návrhem projevil souhlas. Je pravda, že důvodová zpráva k § 415 o. s. ř. uvádí, že při záměně „předpokladem je, že dosavadní i nový účastník tuto záměnu souhlasně žádají“, leč důvodová zpráva týká se jen případů, kdy dochází k výměně subjektů na straně žalující.
Řízení podle jedenácté hlavy druhé části občanského soudního řádu je charakterisováno tím, že žalobce sám sebe podáním označí za účastníka řízení a v žalobě označí i účastníka druhého – žalovaného. Může se však stát, že žalobu podá osoba, která není aktivně legitimována, nebo že žaloba je podána proti osobě, která není legitimována pasivně. Na tyto případy pak právě pamatuje § 415 o. s. ř.
To znamená, že soud může povolit záměnu v osobách účastníků, dojde-li k závěru, že žalobce nebo žalovaný není věcně legitimován, aniž se omezí na zamítnutí žaloby pro nedostatek věcné legitimace. Ukáže-li se potřeba v záměně žalobce, je